Commit f2d6364d authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

korpuse ja plugina seadete muutmise skript

parent 0dc6f9fd
#######################################################
# _____ _ __ ___ _ __ _____ _ __ #
# | ___| | |/ / / __| | |/ / | ___| | |/ / #
# | |___ | / | /_ | / | |___ | / #
# | ___| | < \_ \ | < | ___| | < #
# | |___ | \ __| | | \ | | | \ #
# |_____| |_|\_\ |___/ |_|\_\ |_| |_|\_\ #
# TÜ eesti keele spontaanse kõne foneetiline korpus #
#
# NB! Seaded pole veel päris välja töötatud ja teised skriptid täielikult sellega ei arvesta!
#
# see skript määrab korpuse haldamise pulgina seaded kodukataloogi ja märgendamissüsteemi kohta
# seaded salvestatakse plugina seadete kataloogi tekstifailidena
# teised kontroll- ja parandusskriptid leiavad kasutavad kataloogide leidmiseks neid seadeid
# ja parandusskriptid kasutavad SAMPA seadeid jms reeglite kontrollimiseks
#
# Pärtel Lippus, 18.02.2015
#######################################################
form KorpuseHalduse seaded
optionmenu Seadista: 1
option Margenduskihte
option Katalooge
option Symboleid
endform
# plugina seadete kataloog
seaded$ = preferencesDirectory$ + "/plugin_PhonCorpTools/seaded/"
salvesta = 0
if seadista = 1
goto KIHID
elsif seadista = 2
goto KATALOOG
elsif seadista = 3
goto SYMBOLID
endif
### KUhugi siia peaks panema ka märgenduskihtide seaded, või peaks see olema eraldi skriptiga?
# kuidagi sõnastada mingeid põhimõtteid
# a) pauside/kommentaaride kohta
# b) pikkade häälikute märkimise kohta
### Märgenduskihtide seaded
label KIHID
# Loeme sisse kihinimed
margenduskihid$ = readFile$: seaded$+"margenduskihid.txt"
nkihte = extractNumber(margenduskihid$, "nkihte:")
for i to nkihte
kiht_'i'$ = extractLine$(margenduskihid$, "kiht" + string$(i) + ":")
endfor
label KIHID_DIALOOG
beginPause: "Märgenduskihid"
comment: "Järjesta Märgenduskihtide nimed."
comment: "Tühikuid ei saa kasutada. Alakriipsud jms pole soovitatavad."
for i to nkihte
word: "kiht_'i'", kiht_'i'$
endfor
comment: "Eemaldada saab ühe kaupa viimase kihi."
salvesta = endPause: "Tühista", "Salvesta", "Lisa", "Eemalda", "Algseaded", 1,1
if salvesta = 1
goto END
elsif salvesta = 2
margenduskihid$=""
for i to nkihte
margenduskihid$ = margenduskihid$+"kiht"+string$(i)+":"+kiht_'i'$+newline$
endfor
margenduskihid$ = margenduskihid$+"nkihte:"+string$(nkihte)
writeFile: seaded$+"margenduskihid.txt", margenduskihid$
goto END
elsif salvesta = 3
# Lisame kihi
nkihte += 1
kiht_'nkihte'$ = "UUS_KIHT"
goto KIHID_DIALOOG
elsif salvesta = 4
# Eemaldame kihi
nkihte -=1
goto KIHID_DIALOOG
elsif salvesta = 5
# Algseadete taastamine
margenduskihid$ = readFile$: seaded$+"alg_margenduskihid.txt"
nkihte = extractNumber(margenduskihid$, "nkihte:")
for i to nkihte
kiht_'i'$ = extractLine$(margenduskihid$, "kiht" + string$(i) + ":")
endfor
goto KIHID_DIALOOG
endif
####KIHID LÕPP
label KATALOOG
korpuse_kodukataloog$ = readFile$: seaded$ + "korpuse_kataloog.txt"
morf_kaust$ = readFile$: seaded$ + "morf_kaust.txt"
label KATALOOG_DIALOOG
beginPause: "Kataloogi seaded"
comment: "Anna korpuse kataloogi täisaadress failisüsteemis, lõpus olgu: /"
sentence: "korpuse_kodukataloog", korpuse_kodukataloog$
# sentence: "morf_kaust", morf_kaust$
if salvesta = 3
salvesta = endPause: "Tühista", "Salvesta", 1
else
salvesta = endPause: "Tühista", "Salvesta", "Algseaded", 1,1
endif
if salvesta = 1
goto END
endif
# KATALOOGI algseadete taastamine
if salvesta = 3
korpuse_kodukataloog$ = readFile$: seaded$ + "alg_korpuse_kataloog.txt"
# morf_kaust$ = readFile$: seaded$ + "alg_morf_kaust.txt"
goto KATALOOG_DIALOOG
endif
# uute KATALOOGI seadete salvestamine
if salvesta = 2
writeFile: seaded$+"korpuse_kataloog.txt", korpuse_kodukataloog$
writeFile: seaded$+"morf_kaust.txt", morf_kaust$
endif
goto END
####KATALOOG LÕPP
label SYMBOLID
# loe sisse kehtivad seaded
valemargid$ = readFile$: seaded$ + "valemargid.txt"
vokaalid$ = readFile$: seaded$+"SAMPA_vokaalid.txt"
konsonandid$ = readFile$: seaded$+"SAMPA_konsonandid.txt"
kvaliteet$ = readFile$: seaded$+"SAMPA_kvaliteet.txt"
# dialoogiaken seadete muutmiseks
label SYMBOLID_DIALOOG
beginPause: "Seaded"
comment: "Sümbolid, mida ühelgi märgenduskihil ei tohiks esineda:"
sentence: "valemargid", valemargid$
comment: "SAMPA märgid. Ilma tühikuteta ja lisamärgid õiges järjekorras."
sentence: "vokaalid", vokaalid$
sentence: "konsonandid", konsonandid$
sentence: "kvaliteet", kvaliteet$
if salvesta = 3
salvesta = endPause: "Tühista", "Salvesta", 1
else
salvesta = endPause: "Tühista", "Salvesta", "Algseaded", 1,1
endif
if salvesta = 1
goto END
endif
# sümbolite algseadete taastamine
if salvesta = 3
valemargid$ = readFile$: seaded$ + "alg_valemargid.txt"
vokaalid$ = readFile$: seaded$+"alg_SAMPA_vokaalid.txt"
konsonandid$ = readFile$: seaded$+"alg_SAMPA_konsonandid.txt"
kvaliteet$ = readFile$: seaded$+"alg_SAMPA_kvaliteet.txt"
goto SYMBOLID_DIALOOG
endif
# uute sümbolite seadete salvestamine
if salvesta = 2
writeFile: seaded$+"valemargid.txt", valemargid$
writeFile: seaded$+"SAMPA_vokaalid.txt", vokaalid$
writeFile: seaded$+"SAMPA_konsonandid.txt", konsonandid$
writeFile: seaded$+"SAMPA_kvaliteet.txt", kvaliteet$
endif
goto END
####SYMBOLID LÕPP
label END
###SKRIPTI LÕPP###
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment