Commit e9177c29 authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

readme

parent a254bf01
Foneetikakorpuse haldamisplugin plugin_PhonCorpTools
Pärtel Lippus, 10.06.2015
v.1.0.1
PAIGALDAMINE
Aseta kaust plugin_PhonCorpTools Praati seadete kataloogi (macis /users/KASUTAJA/Library/Preferences/Praat Prefs, windowsis \Documents and Settings\KASUTAJA\Praat\
Kui su arvutis pole veel Praati, siis hangi ja paigalda kõigepealt Praat (http://www.praat.org). Kui Praat on olemas, lae siit alla plugin_PhonCorpTools endale meelepärases pakendis (Dowload zip/tar/gz) ja paki lahti oma arvuti Praati seadete kataloogi (macis /users/KASUTAJA/Library/Preferences/Praat Prefs, windowsis \Documents and Settings\KASUTAJA\Praat\).
Taaskäivita Praat. Nüüd peaks menüüs "Praat" olema jaotus "Korpuse haldus >".
......@@ -14,7 +16,14 @@ Skriptid on jagatud kahte jaotusesse: Kontrollskriptid kontrollivad Praati objek
ÜHILDUMINE
Plugina skriptid kasutavad uuemat Praati süntaksit, et see töötaks, kasuta Praati versiooni 5.4 (või veel uuemat).
Plugin ühildub kõigi OP-süsteemidega, millega Praatgi (vt http://www.praat.org). Plugina skriptid kasutavad uuemat Praati süntaksit ja et see töötaks, kasuta Praati versiooni 5.4 (või veel uuemat).
VERSIOONID
v.1.0.1 - 10.06.2015
Parandatud mõned näpukad, lisatud võimalus muuta kontrollskriptides vea korral Editoris zoomitava akna suurust seadete alt.
v.1.0.0 - 8.06.2015
Pärtel Lippus, 8.06.2015
\ No newline at end of file
Esimene versiooninumbriga avalik pluginapakk.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment