Commit d61727b9 authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

see info läks readme-sse

parent e9177c29
plugin_PhoCorpTools
v.1.0.1 - 10.06.2015
Parandatud mõned näpukad, lisatud võimalus muuta kontrollskriptides vea korral Editoris zoomitava akna suurust seadete alt.
v.1.0.0 - 8.06.2015
Esimene versiooninumbriga avalik pluginapakk.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment