Commit 8bf33b75 authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

uute märgenduskihtide lisamise skriptid

parent fa5b5b98
This diff is collapsed.
Read from file: preferencesDirectory$ + "/plugin_KorpuseHaldus/korpuseHaldus_manuaal.man"
\ No newline at end of file
ˇ`‚‘„“
\ No newline at end of file
ˇ`‚‘„“ÃŒ€µ¶
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Lisab Objektiakna menüüsse Praat alamenüü Korpuse haldus
# Jaotuses -Kontroll- skriptid märgendusvigade leidmiseks
# Jaotuses -Lisa- skriptid märgenduskihtide lisamiseks
# Jaotuses -Seaded- skriptid selle plugina seadistamiseks, kui korpuse märgenduspõhimõtted on veidi erinevad foneetikakorpuse omast
# Pärtel Lippus, 11. sept 2014, rev 2.06.2015
Add menu command: "Objects", "Praat", "--Korpuse haldus--", "Technical", 0, ""
Add menu command: "Objects", "Praat", "Korpuse haldus", "Technical", 0, ""
# Kontrollskriptid TextGridi märgenduse parandamiseks
Add menu command: "Objects", "Praat", "Kontroll", "Korpuse haldus", 1, ""
Add menu command: "Objects", "Praat", "Tekst välja...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_tekst_valja.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Kontroll 1: sümbolid...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_KONTROLL_1.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Kontroll 2: piirid...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_KONTROLL_2.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Kontroll 3: PAUS vs sõna...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_KONTROLL_3.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Kontroll 4: häälikutasand...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_KONTROLL_4_haalikud.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Kontroll 5: silbid...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_KONTROLL_5_silbid.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Kontroll 6: taktitasand...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_KONTROLL_6_taktid.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Kontroll 7: täidetud pausid...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_KONTROLL_7_taidet_pausid.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Kontroll 8: liitsõnad...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_KONTROLL_8_liitsonad.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Eemalda C:C liigne C...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_eemalda_CC.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Eemalda pausieelsed geminaadid...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_leia_pausieelne_gem.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Muuda e_r konsonandiks...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_muuda_er_konsonandiks.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Leia pikad järgsilbi vokaalid...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_leia_liigne_pikendusmark_V2.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Leia nimed...", "Kontroll", 2, "kontroll/SKK_nimed_suuralgustahed.praatscript"
# Lisamisskriptid uute märgenduskihtide lisamiseks
Add menu command: "Objects", "Praat", "Lisa", "Kontroll", 1, ""
Add menu command: "Objects", "Praat", "CV-tasand...", "Lisa", 2, "lisa/SKK_haalikust_CV.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Silbitamine...", "Lisa", 2, "lisa/SKK_silbitamine.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Taktistamine...", "Lisa", 2, "lisa/SKK_konetaktide_ettevalmistus.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Lausungid-pausid...", "Lisa", 2, "lisa/SKK_lausungid_IPUd.praatscript"
# Kõnetuvastus
Add menu command: "Objects", "Praat", "--ASR--", "Lisa", 2, ""
Add menu command: "Objects", "Praat", "ASR-ist sõnad TextGridile...", "Lisa", 2, "lisa/SKK_ASR_sonad_textgridile.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "ASR: eemalda SP2 jutt...", "Lisa", 2, "lisa/SKK_eemalda_ASR_sonad_SP2.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Sõnatasandi põhjal autosegmenteerijale...", "Lisa", 2, "lisa/skk_autosegmentimiseks_jupita.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Autosegmenteeritud häälikud TextGridile...", "Lisa", 2, "lisa/skk_autosegmenditud_jupid_kokku.praatscript"
# Morf
Add menu command: "Objects", "Praat", "--ESTMORF--", "Lisa", 2, ""
Add menu command: "Objects", "Praat", "Sõna kaupa morfmärgendusele...", "Lisa", 2, "lisa/SKK_MORF_TextGridilt_tabeliks.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Morfmärgendus ühestamata TextGridile...", "Lisa", 2, "lisa/SKK_MORF_kihi_lisamine.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Lausungitena morfühestamisele...", "Lisa", 2, "lisa/SKK_MORFYH_lausungid_faili.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Morfühestatud TextGridile...", "Lisa", 2, "lisa/SKK_MORFYH_textgridile.praatscript"
# Plugina seadistus ja manuaal
Add menu command: "Objects", "Praat", "Seaded", "Lisa", 1, ""
Add menu command: "Objects", "Praat", "KorpuseHalduse seaded...", "Seaded", 2, "seaded/EKSKFK_seaded.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Kokkuvõte", "Seaded", 2, "seaded/korpuse_automaatne_kokkuvote.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Manuaal", "Seaded", 2, "manuaal/korpuseHaldus_manuaal.praatscript"
# Lõpp
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment