Commit 868eff93 authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

v.1.0.3

parent 494cbd3a
Foneetikakorpuse haldamisplugin plugin_PhonCorpTools
Pärtel Lippus, 26.08.2015
Pärtel Lippus, 15.10.2015
v.1.0.2
v.1.0.3
PAIGALDAMINE
......@@ -20,6 +20,9 @@ Plugin ühildub kõigi OP-süsteemidega, millega Praatgi (vt http://www.praat.or
VERSIOONID
v.1.0.3 - 15.10.2015
Intonatsioonifraaside skript, mis arvestab pause ja venitusi fraasipiiridena, märgib ip, he (=hesitatsioon) ja ts (=tagasiside). Hesitatsiooni ja tagasiside tuvastatakse .ee või mhmh jms märgendite põhjal, klassifikatsioon failis /seaded/klassifitseeritud_lisamargid.txt
v.1.0.2 - 26.06.2015
Parandatud näpukas, täiendatud valemärkide nimekirja.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment