Commit 69659bcb authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

readme kodeering utf8

parent 31110980
......@@ -4,8 +4,8 @@ Paigaldamine
Aseta kaust plugin_KorpuseHaldus Praati seadete kataloogi (macis /users/KASUTAJA/Library/Preferences/Praat Prefs, windowsis \Documents and Settings\KASUTAJA\Praat\
Taaskivita Praat. Nd peaks mens "Praat" olema jaotus "Korpuse haldus >".
Taaskäivita Praat. Nüüd peaks menüüs "Praat" olema jaotus "Korpuse haldus >".
Faili "korpuse_kataloog.txt" kirjuta korpuse tisaadress sinu arvutis. Aadress peab lppema kaldkriipsuga, skriptid, mis avavad korpuse faile kettalt, eeldavad, et selles kataloogis on kaustad "SKK0", "SKK1" ja "SKK2" vastavate allkorpuste wav ja TextGrid failidega ning "temp/morfimiseks/..." morfmrgenduse lisamiseks.
Faili "korpuse_kataloog.txt" kirjuta korpuse täisaadress sinu arvutis. Aadress peab lõppema kaldkriipsuga, skriptid, mis avavad korpuse faile kettalt, eeldavad, et selles kataloogis on kaustad "SKK0", "SKK1" ja "SKK2" vastavate allkorpuste wav ja TextGrid failidega ning "temp/morfimiseks/..." morfmärgenduse lisamiseks.
Prtel Lippus, 18.09.2014
\ No newline at end of file
Pärtel Lippus, 18.09.2014
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment