Commit 650af151 authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

v_1.0.0 ja läheb avalikuks

parent 3e325f21
......@@ -4,7 +4,7 @@ v.1.0.0
PAIGALDAMINE
Aseta kaust plugin_KorpuseHaldus Praati seadete kataloogi (macis /users/KASUTAJA/Library/Preferences/Praat Prefs, windowsis \Documents and Settings\KASUTAJA\Praat\
Aseta kaust plugin_PhonCorpTools Praati seadete kataloogi (macis /users/KASUTAJA/Library/Preferences/Praat Prefs, windowsis \Documents and Settings\KASUTAJA\Praat\
Taaskäivita Praat. Nüüd peaks menüüs "Praat" olema jaotus "Korpuse haldus >".
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment