Commit 46389193 authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

muutsin readme faili

parent d2479e6a
See on loe-mind fail, seda saab lugeda!
\ No newline at end of file
Foneetikakorpuse haldamisplugin
Paigaldamine
Aseta kaust plugin_KorpuseHaldus Praati seadete kataloogi (macis /users/KASUTAJA/Library/Preferences/Praat Prefs, windowsis \Documents and Settings\KASUTAJA\Praat\
Taaskivita Praat. Nd peaks mens "Praat" olema jaotus "Korpuse haldus >".
Faili "korpuse_kataloog.txt" kirjuta korpuse tisaadress sinu arvutis. Aadress peab lppema kaldkriipsuga, skriptid, mis avavad korpuse faile kettalt, eeldavad, et selles kataloogis on kaustad "SKK0", "SKK1" ja "SKK2" vastavate allkorpuste wav ja TextGrid failidega ning "temp/morfimiseks/..." morfmrgenduse lisamiseks.
Prtel Lippus, 18.09.2014
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment