Commit 4520a99e authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

korpuse menüüfail

parent 9e6c798c
#######################################################
# _____ _ __ ___ _ __ _____ _ __ #
# | ___| | |/ / / __| | |/ / | ___| | |/ / #
# | |___ | / | /_ | / | |___ | / #
# | ___| | < \_ \ | < | ___| | < #
# | |___ | \ __| | | \ | | | \ #
# |_____| |_|\_\ |___/ |_|\_\ |_| |_|\_\ #
# TÜ eesti keele spontaanse kõne foneetiline korpus #
########################################################
#
# Istallimiseks vt readme
# (tõsta plugina kataloog oma arvuti Praati seadete kataloogi ja taaskäivita Praat)
#
# Lisab Objektiakna menüüsse Praat alamenüü Korpuse haldus
# Jaotuses -Kontroll- skriptid märgendusvigade leidmiseks
# Jaotuses -Lisa- skriptid märgenduskihtide lisamiseks
......@@ -45,8 +58,8 @@ Add menu command: "Objects", "Praat", "Korpuse haldus", "Technical", 0, ""
# Plugina seadistus ja manuaal
Add menu command: "Objects", "Praat", "Seaded", "Lisa", 1, ""
Add menu command: "Objects", "Praat", "KorpuseHalduse seaded...", "Seaded", 2, "seaded/EKSKFK_seaded.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Kokkuvõte", "Seaded", 2, "seaded/korpuse_automaatne_kokkuvote.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Korpuse ja plugina seaded...", "Seaded", 2, "seaded/SKK_PhonCorpTools_seaded.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Kokkuvõte korpuse seisust", "Seaded", 2, "seaded/SKK_korpuse_automaatne_kokkuvote.praatscript"
Add menu command: "Objects", "Praat", "Manuaal", "Seaded", 2, "manuaal/korpuseHaldus_manuaal.praatscript"
# Lõpp
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment