Commit 3e325f21 authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

v_1.0.0 ja läheb avalikuks

parent 4520a99e
Foneetikakorpuse haldamisplugin
Foneetikakorpuse haldamisplugin plugin_PhonCorpTools
Paigaldamine
v.1.0.0
PAIGALDAMINE
Aseta kaust plugin_KorpuseHaldus Praati seadete kataloogi (macis /users/KASUTAJA/Library/Preferences/Praat Prefs, windowsis \Documents and Settings\KASUTAJA\Praat\
Taaskäivita Praat. Nüüd peaks menüüs "Praat" olema jaotus "Korpuse haldus >".
Faili "korpuse_kataloog.txt" kirjuta korpuse täisaadress sinu arvutis. Aadress peab lõppema kaldkriipsuga, skriptid, mis avavad korpuse faile kettalt, eeldavad, et selles kataloogis on kaustad "SKK0", "SKK1" ja "SKK2" vastavate allkorpuste wav ja TextGrid failidega ning "temp/morfimiseks/..." morfmärgenduse lisamiseks.
KASUTAMINE
Skriptid on jagatud kahte jaotusesse: Kontrollskriptid kontrollivad Praati objektiloendis olevate TextGrid failide märgendust, Lisamisskriptid lisavad TextGrididele uusi märgenduskihte (mõned lisamisskriptid tahavad ise faile avada, selleks pead korpuse kodukausta määrama seadete alt). Märgenduspõhimõtted lähtuvad TÜ eesti keele spontaanse kõne foneetilise korpuse põhimõtetest (vt http://www.keel.ut.ee/foneetikakorpus/). Mingil määral on märgenduspõhimõtteid võimalik ka muuta plugina Seadete menüüst. Plugina täpsemaid kasutusjuhiseid leiab manuaalist (Seaded > Manuaal).
ÜHILDUMINE
Plugina skriptid kasutavad uuemat Praati süntaksit, et see töötaks, kasuta Praati versiooni 5.4 (või veel uuemat).
Pärtel Lippus, 18.09.2014
\ No newline at end of file
Pärtel Lippus, 8.06.2015
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment