Commit 1e15cf36 authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

v.1.0.4

parent 868eff93
Foneetikakorpuse haldamisplugin plugin_PhonCorpTools
Pärtel Lippus, 15.10.2015
Pärtel Lippus, 22.10.2015
v.1.0.3
v.1.0.4
PAIGALDAMINE
......@@ -19,6 +19,8 @@ Skriptid on jagatud kahte jaotusesse: Kontrollskriptid kontrollivad Praati objek
Plugin ühildub kõigi OP-süsteemidega, millega Praatgi (vt http://www.praat.org). Plugina skriptid kasutavad uuemat Praati süntaksit ja et see töötaks, kasuta Praati versiooni 5.4 (või veel uuemat).
VERSIOONID
v.1.0.4 - 22.10.2015
Täiendatud intonatsioonifraaside skripti, et märgiks pooleli jäänud sõna hesitatsiooniks
v.1.0.3 - 15.10.2015
Intonatsioonifraaside skript, mis arvestab pause ja venitusi fraasipiiridena, märgib ip, he (=hesitatsioon) ja ts (=tagasiside). Hesitatsiooni ja tagasiside tuvastatakse .ee või mhmh jms märgendite põhjal, klassifikatsioon failis /seaded/klassifitseeritud_lisamargid.txt
......
......@@ -212,7 +212,7 @@ until s = sonu
endif
###### KEERUKA OSA LÕPP
## käime läbi ühesõnalised ip-d ja kui on lexFB, märgime ts-ks
## käime läbi ühesõnalised ip-d ja kui on lexFB, märgime ts-ks ja kui on pooleli jäänud sõna (sidekriipsuga) > he
ipd = Get number of intervals: ipKiht
for ip to ipd
ip$ = Get label of interval: ipKiht, ip
......@@ -221,11 +221,18 @@ for ip to ipd
stop = Get end point: ipKiht, ip
s_alg = Get high interval at time: sonaKiht, start
s_lop = Get low interval at time: sonaKiht, stop
if s_lop - s_alg = 0
# kui ip-s on 2 sõna, siis vaatame, kas 2. sõna on üneem (st üks sõna + .ee, nt jah|.ee)
sona2$ = Get label of interval: sonaKiht, s_lop
# kui on ip, mis on üks sõna või sõna + üneem, siis vaatame, kas on ts või he
if s_lop - s_alg = 0 or (s_lop-s_alg = 1 and left$(sona2$, 1) = ".")
sona$ = Get label of interval: sonaKiht, s_alg
sona$ = if index(sona$, "/") > 0 then left$(sona$, index(sona$, "/")-1) else sona$ fi
# kui sõna on leksikaalsete tagasisidede nimekirjas, muudame ip märgendi > ts
if index(lisa_lexFB$, """" + sona$ + """") > 0
Set interval text: ipKiht, ip, "ts"
# kui üksik sõna on poolik, siis on hesitatsioon > he
elsif index(sona$, "-") > 0
Set interval text: ipKiht, ip, "he"
endif
endif
endif
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
path$ = readFile$ (preferencesDirectory$ + "/plugin_KorpuseHaldus/korpuse_kataloog.txt")
Create Table with column names: "segm", 0, "stiil fail dur hms sõnad häälikud silbid taktid morf häälelaad silbikiht taktikiht komm"
Create Table with column names: "segm", 0, "stiil fail dur hms sõnad häälikud silbid taktid morf häälelaad silbikiht taktikiht häälelaadikiht komm"
Read from file: "'path$'EKSKFK_avalik_nousolek.Table"
ridu = Get number of rows
......@@ -14,6 +14,7 @@ for r to ridu
start = Get value: r, "start"
silbikiht$ = Get value: r, "silbikiht"
taktikiht$ = Get value: r, "taktikiht"
karinakiht$ = Get value: r, "haalelaad"
Read from file: "'path$'SKK'stiil$'/'fail$'.TextGrid"
dur = Get total duration
......@@ -27,6 +28,7 @@ for r to ridu
Set string value: r, "hms", hms$
Set string value: r, "silbikiht", silbikiht$
Set string value: r, "taktikiht", taktikiht$
Set string value: r, "häälelaadikiht", karinakiht$
if start <> undefined
select TextGrid 'fail$'
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment