Commit 13ceddb2 authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

v1.0.2 mõned näpukad parandatud, lisatud seadeid

parent d61727b9
Foneetikakorpuse haldamisplugin plugin_PhonCorpTools
Pärtel Lippus, 10.06.2015
Pärtel Lippus, 26.08.2015
v.1.0.1
v.1.0.2
PAIGALDAMINE
......@@ -19,11 +19,11 @@ Skriptid on jagatud kahte jaotusesse: Kontrollskriptid kontrollivad Praati objek
Plugin ühildub kõigi OP-süsteemidega, millega Praatgi (vt http://www.praat.org). Plugina skriptid kasutavad uuemat Praati süntaksit ja et see töötaks, kasuta Praati versiooni 5.4 (või veel uuemat).
VERSIOONID
v.1.0.2 - 26.06.2015
Parandatud näpukas, täiendatud valemärkide nimekirja.
v.1.0.1 - 10.06.2015
Parandatud mõned näpukad, lisatud võimalus muuta kontrollskriptides vea korral Editoris zoomitava akna suurust seadete alt.
v.1.0.0 - 8.06.2015
Esimene versiooninumbriga avalik pluginapakk.
\ No newline at end of file
......@@ -174,5 +174,6 @@ procedure avaEditor
minusObject: "LongSound " + fail$
endif
View & Edit
selectObject: "TextGrid " + fail$
endif
endproc
ˇ`‚‘„“ÃŒ€µ¶
\ No newline at end of file
ˇ`‚‘„“‹ıõ¶ÂÅ¡
\ No newline at end of file
ˇ`‚‘„“‹ı
\ No newline at end of file
ˇ`‚‘„“‹ıõ¶ÂÅ¡
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment