Commit c8ad36ef authored by Neeme Kahusk's avatar Neeme Kahusk

Update README.md

parent 7d54cf8d
# Tabeldaja
Et saaks meta-sharest eksporditud ressursikirjelduse mõistlikul kujul csv tabelisse.
\ No newline at end of file
Et saaks meta-sharest eksporditud ressursikirjelduse mõistlikul kujul csv tabelisse.
## Failid
* `prepare.py` -- tabelite ettevalmistamiseks
* `tabeldaja.py` -- tabelite kasutamiseks
## Kasutamine
Fail `tabeldaja.py`:
```
tabeldaja.py [-h] infile outfile
```
kus `infile` võib olla kas zip fail, mis koosneb xml-failidest,
kaust, milles on xml failid, või üksik xml fail.
## Installeerimine
#TODO
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment