Commit 45852748 authored by Neeme Kahusk's avatar Neeme Kahusk

Update README.md

parent 3f10a3e0
......@@ -20,6 +20,8 @@ kaust, milles on xml failid, või üksik xml fail ja `outfile` on csv fail.
### Tegelik kasutusnäide
#### Andmete ettevalmistamine
Portaali https://metashare.ut.ee tuleb sisse logida administraatori õigustes.
Menüüst valida *halda kõiki ressursse*, paremalt poolt filtrist
*avaldamise seis* valik *avaldatud*. Kõiki avaldatud ressursse on võimalik
......@@ -30,6 +32,20 @@ Ressursikirjelduste XML failid pakitakse kokku zip faili nimega
`resources_export.zip` ja laetakse alla vaikimisi allalaadimise kausta
(Ubuntu Linuxis on selleks kaust "Allalaadimised").
#### csv-faili loomine
Eeldusel, et andmefailid on kasutaja kodukataloogi "Allalaadimise" kaustas
ning programm on laetud alla kasutaja kodukataloogi asukohta
`GIT/tabeldaja` ja tulemuseks saadava csv faili nimi on `tulem.csv`:
```
cd ~/GIT/tabeldaja/tabeldaja
./tabeldaja.py ~/Allalaadimised/resources_export.zip tulem.csv
```
Csv fail on võimalik importida sobivasse tabelarvutusprogrammi, eraldajaks on
tabulaator.
## Installeerimine
Kui eeldused on täidetud (`lxml` installeeritud), siis ei ole otsest vajadust
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment