Commit 3f10a3e0 authored by Neeme Kahusk's avatar Neeme Kahusk

Update README.md

parent 00e04399
......@@ -18,7 +18,20 @@ tabeldaja.py [-h] infile outfile
kus `infile` võib olla kas zip fail, mis koosneb xml-failidest,
kaust, milles on xml failid, või üksik xml fail ja `outfile` on csv fail.
### Tegelik kasutusnäide
Portaali https://metashare.ut.ee tuleb sisse logida administraatori õigustes.
Menüüst valida *halda kõiki ressursse*, paremalt poolt filtrist
*avaldamise seis* valik *avaldatud*. Kõiki avaldatud ressursse on võimalik
eksportida sel viisil, et märkida tabeli päises "Ressurss" ning seejärel
Toimingu real "Märgista kõik 213 Ressursid". Seejärel valida *Toiming*
*Ekspordi valitud ressursikirjeldused XML-i* ning vajutada "Mine".
Ressursikirjelduste XML failid pakitakse kokku zip faili nimega
`resources_export.zip` ja laetakse alla vaikimisi allalaadimise kausta
(Ubuntu Linuxis on selleks kaust "Allalaadimised").
## Installeerimine
#TODO
Kui eeldused on täidetud (`lxml` installeeritud), siis ei ole otsest vajadust
installeerimiseks.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment