CHANGES.rst 147 Bytes
Newer Older
1
Changelog
vikas-parashar's avatar
vikas-parashar committed
2
---------
3

vikas-parashar's avatar
vikas-parashar committed
4
5
6
7
8
1.0a2
-----

- Docs updated.
  [vikas-parashar]
9
10
11
12
13
14

1.0a1 (unreleased)
------------------

- Initial release.
  [vikas-parashar]