Commit a2faab4b authored by Mihkel Putrinš's avatar Mihkel Putrinš
Browse files
parents
## Ressursi valimine
Palun vali oma arvutist upitatava ressursi kaust.
Ressursi upitamisel on mahupiirangud:
- Maksimaalne upitatava faili suurus on {{__MAX_FILESIZE_H}};
- Upitatava ressursi kogumaht on piiratud {{__UPLOAD_QUOTA_H}}.
---
Küsimuste tekkimisel ootame Su kõnet telefonil {{__CONTACT_PHONE}} või kirja aadressil [{{__CONTACT_EMAIL}}](mailto:{{__CONTACT_EMAIL}})
## Tänud
Upitatud ressursile klõpsates avaneb see Keeleressursside repositooriumi veebikeskkonnas.
Teie emailile [{{__USER_EMAIL}}](mailto:{{__USER_EMAIL}}) saadeti kiri viitadega upitatud ressurssidele.
---
Küsimuste tekkimisel ootame Su kõnet telefonil {{__CONTACT_PHONE}} või kirja aadressil [{{__CONTACT_EMAIL}}](mailto:{{__CONTACT_EMAIL}})
## Ressursi upitamine
Ressursi nime kohale on kirjutatud Sinu valitud kataloogi nimi - võid seda muuta enne upitamist siinsamas või pärast upitamist repositooriumi veebikeskkonnas.
Ressursi upitamisel on mahupiirangud:
- Kui upitatavate failide kogumaht ületab {{__UPLOAD_QUOTA_H}}, upitamist alustada ei saa.
- Failid, mille suurus ületab {{__MAX_FILESIZE_H}}, jäetakse upitamisel vahele - nende failide transportimiseks võta meiega ühendust.
---
Küsimuste tekkimisel ootame Su kõnet telefonil {{__CONTACT_PHONE}} või kirja aadressil [{{__CONTACT_EMAIL}}](mailto:{{__CONTACT_EMAIL}})
// 1. core modules
var util = require('util')
var fs = require('fs')
var https = require('https')
var events = require('events')
var path = require('path')
var gui = global.window.nwDispatcher.requireNwGui()
// 2. public modules from npm
// var os = require('os-utils')
// 3. Own modules
var stringifier = require('./stringifier.js')
var bytesToSize = require('./bytesToSize.js')
var msToTime = require('./msToTime.js')
var loadDirs = require('./loadDirs.js')
var progress = require('./progress.js')
var translate = require('./translations/estonian.js')
// 4. And configuration
var configuration = require('./configuration.json')
ENTU_DNS = 'entu.keeleressursid.ee'
ENTU_URI = 'https://' + ENTU_DNS + '/'
ENTU_API = ENTU_URI + 'api2/'
ENTU_API_ENTITY = ENTU_API + 'entity-'
ENTU_API_POST_FILE = ENTU_API + 'file'
var uploaded_resources = []
var uploader = function uploader() {
var upload_processes = 0
var createResourcesRec = function createResourcesRec(parent_eid, current_node, finalCallback) {
progress.setLastPath(current_node.basename)
// window.alert('createResourcesRec: ' + parent_eid + ', ' + current_node.full_path + ', ' + current_node.basename)
if (current_node.is_dir) {
// window.alert('Calling postNewDir')
postNewDir(parent_eid, current_node, function callback(eid) {
var node_keys = Object.keys(current_node.nodes)
upload_processes += node_keys.length
for (var i = 0; i < node_keys.length; i++) {
var child_ino = node_keys[i]
var child_node = current_node.nodes[child_ino]
createResourcesRec(eid, child_node, finalCallback)
}
if (upload_processes === 0) {
finalCallback(uploaded_resources)
} else {
upload_processes --
// console.log(upload_processes + ': Last dir was: ' + current_node.entuname)
}
})
} else {
// window.alert('Calling postNewFile')
postNewFile(parent_eid, current_node, function callback() {
if (upload_processes === 0) {
finalCallback(uploaded_resources)
} else {
upload_processes --
// console.log(upload_processes + ': Last file was: ' + current_node.entuname)
}
})
}
}
return {
createResources: function(root_eid, finalCallback) {
// console.log(root_eid)
progress.increase(loadDirs.bytes_total())
progress.start()
createResourcesRec(root_eid, loadDirs.root_node(), finalCallback)
}
}
}
var postNewFile = function postNewFile(parent_eid, current_node, callback) {
// console.log('new File: ' + parent_eid + ', ' + current_node.full_path + ', ' + current_node.basename)
// window.alert('new File: ' + parent_eid + ', ' + current_node.full_path + ', ' + current_node.basename)
// return
var f = new window.File(current_node.full_path, current_node.basename)
// console.log('newFile', f)
var filesize = current_node.size
// window.alert('Creating formData')
var formData = new window.FormData()
// console.log('Creating formData', 'entity', parent_eid)
formData.append('entity', parent_eid)
// window.alert('Creating formData property resource-file')
formData.append('property', 'resource-file')
// window.alert('Creating formData filename')
formData.append('filename', current_node.basename)
// window.alert('Creating formData file')
formData.append('file', f)
// window.alert('Created formData')
var last_position = 0
var xhr = new window.XMLHttpRequest()
xhr.upload.onprogress = function (ev) {
if (ev.lengthComputable) {
// console.log(current_node.full_path, ev)
var new_position = Math.round(ev.position / ev.total * filesize)
// console.log('advancing to ' + new_position + ' from ' + last_position)
progress.advance(new_position - last_position)
last_position = new_position
}
}
// window.alert('Registered upload.onprogress')
// window.alert('Opening xhr POST')
xhr.open('POST', ENTU_API_POST_FILE, true)
// window.alert('Setting headers')
xhr.setRequestHeader('X-Auth-UserId', window.sessionStorage.getItem('ENTU_USER_ID'))
xhr.setRequestHeader('X-Auth-Token', window.sessionStorage.getItem('ENTU_SESSION_KEY'))
// window.alert('Sending formData')
xhr.send(formData)
// window.alert('Sent formData')
// console.log(xhr.upload)
// window.alert('Sent formData')
xhr.onreadystatechange = function() {
// console.log(current_node.full_path, xhr.readyState, xhr.status)
if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {
callback()
}
}
// window.alert('Registered onreadystatechange')
}
var postNewDir = function postNewDir(parent_eid, current_node, callback) {
var post_data = {'definition': 'resource'}
$.post(ENTU_API_ENTITY + parent_eid, post_data, function(returned_data) {
var returned_eid = returned_data.result.id
// window.alert('Created resource: ', current_node, ' under ', parent_eid, '. New eid: ' + returned_eid)
$.ajax({
url: ENTU_API_ENTITY + returned_eid,
type: 'PUT',
// headers: {
// 'X-Auth-UserId': window.sessionStorage.getItem('ENTU_USER_ID'),
// 'X-Auth-Token': window.sessionStorage.getItem('ENTU_SESSION_KEY')
// },
data: {
'resource-name' : current_node.entuname,
'resource-uploader-version': (gui.App.manifest.name + ' ' + gui.App.manifest.version)
}
})
.done(function( data ) {
// console.log( data )
var resource_name = data.result.properties['resource-name'][0].value
var resource_link = $('<li id="' + current_node.ino + '" class="hoverlink">' + resource_name + '</li>')
$('#uploaded_resource_list').show()
$('#uploaded_resource_list').append(resource_link)
var resource_uri = ENTU_URI + 'entity/resource/' + returned_eid
uploaded_resources.push({'Name':resource_name, 'Uri':resource_uri})
resource_link
.attr('eid', returned_eid)
.click( function clickEntuNode() {
gui.Shell.openExternal(resource_uri)
})
callback(returned_eid)
})
.fail(function( jqXHR, textStatus, error ) {
// console.log(util.inspect(error))
window.alert( 'Upload failed: ' + textStatus )
})
})
.fail(function( jqXHR, textStatus, error ) {
// console.log(util.inspect(error))
// console.log( 'Request failed: ' + textStatus + '; retry in 500.', parent_eid, current_node )
setTimeout(function retryPostNewDir () {
postNewDir(parent_eid, current_node, callback)
}, 500)
})
}
module.exports = uploader()
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment