Commit e312db5e authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson
Browse files

First draft of demo of KL service project files.

parents
.project
.pydevproject
# DOCKERi skript
# OMA TEENUSE ettevalmistamisel asenda nii käesolevas failis kui ka failis README.MD string 'kl_teenus' sobiva nimega,
# näiteks sõnade loendaja 'wc' korral 'kl_wc'.
# Nimed 'github.com' ja 'username' tuleb asendada vastavalt kasutatavale GIT repositooriumile.
#
# DOCKERi paigaldamiseks ja käivitamiseks:
# cd /soovitud/asukoht/oma/teenuse/koodile/serveris
# wget https://github.com/username/kl_teenus/raw/master/Dockerfile
# docker build -t kl_teenus .
# docker run --name kl_redis --rm --restart=no redis
# docker run --name kl_teenus -d --link kl_redis:redis -p 3003:3003 -v /etc/wrapper/teenus/:/config kl_teenus
#
# DOCKERi seiskamiseks:
# docker kill kl_teenus
# docker rm kl_teenus
#
FROM debian:jessie
# Kui Debianil pole vaikimisi kaasas GCC vajalikke teeke vms, siis tuleb need ka lasta installida.
RUN apt-get update && \
apt-get -y install curl sudo && \
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash - && \
apt-get -y install python build-essential nodejs wget && \
apt-get -y install git && echo "Installed 2"
# Tagame värskeima PIPi olemasolu
RUN wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py && \
python get-pip.py && \
pip install -U pip
RUN npm install -g forever
# Valmistame ette koodi, mida me DOCKERis kasutama hakkame. Siinkohal peaks plaanima, et mis failid kus kataloogis peaks olema
RUN mkdir -p /wrapper && mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && \
cd /wrapper && \
git clone 'https://github.com/BitWeb/keeleliin-wrapper-service.git' . && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/indrek-jentson/py_tokenizer.git' && \
cp py_tokenizer/config_dist.js . && \
cp py_tokenizer/tokenizer.py . && \
npm install && \
echo "NPM is installed"
# SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks.
# Tarkvara X paigaldamine algab
# tokenizer.py jaoks on vajalik estnltk teek
RUN pip install estnltk
# Tarkvara X paigaldamine lõppeb
#Expose port
EXPOSE 3003
VOLUME ["/config"]
CMD /./wrapper/docker_start.sh
\ No newline at end of file
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
* NB! kl_teenus asemel kasuta alljärgnevalt oma teenuse nimetust!
* Tee käesolevast projektist enda GIT-is kas koopia või haru.
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja tee oma uue projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
* config_dist.js
* Dockerfile
* README.MD
* Salvesta tehtud muudatused
* git commit -a
* git push
## Püüa loodud projekti paigaldada
* Kui su serveris veel pole Dockerit, siis paigalda see: http://docs.docker.com/engine/installation/
* KÄIVITA REDIS SERVER:
```
$ docker run --name kl_redis -d redis
```
* Lae alla oma teenuse Dockerfile
* wget https://github.com/username/kl_teenus/raw/master/Dockerfile
* Muuda allalaetud faili vastavalt vajadusele. Näiteks muuda #Expose port parameetrit vastavalt sellele, millisel pordil hakkab loodud teenus töötama.
* Loo dockeri Image fail (kl_teenus - Image nimi):
```
$ docker build -t kl_teenus .
```
* Soovi korral loo teenuse seadistuste faili jaoks dockeriväline kaust:
```
$ mkdir -p /etc/wrapper/kl_teenus
```
* Käivita loodud kl_teenus:
```
$ docker run --name kl_teenus -it -d --link kl_redis:redis -p 3000:3000 -v /etc/wrapper/kl_teenus:/config kl_teenus
```
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /etc/wrapper/kl_teenus/config.js
* Soovi korral saab konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
```
$ docker exec -it kl_teenus bash
```
* Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q
* Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust:
```
$ docker exec kl_teenus /src/docker_update.sh
```
var config = require('./global_config/global');
/*
* Teenuse url ilma pordita. Kasutatakse teenuse serverisse installeerimisel teenuse urli moodustamiseks: <url>:<port>/api/v1/
*/
config.serverUrl = 'http://localhost';
/*
* Redis serveri andmed. Kui kasutatakse vaikeseadeid, siis pole vaja muuta
*/
//config.redis = {
// host: process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_ADDR || "127.0.0.1",
// port: process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_PORT || 6379
//};
/*
* Nimekiri keeleliini serverirakendustest, kuhu teenuse käivitamisel see installeeritakse.
*/
//config.integration = [
// {
// installUrl: 'http://keeleliin.keeleressursid.ee:3000/api/v1/service/install',
// apiKey: 'server-wrapper-api-key'
// }
//];
/*
* Teenuse failide salvestamise asukohad
*/
//config.fs = {
// storagePath: '/wrapper/files',
// tmpPath: '/wrapper/tmp'
//};
/*
* Kui teenuse töös peaks tekkima vigu ja selle kohta soovitakse veadeadet emailile saada,
* siis tuleks see sisse kommenteerida ja *** väjad täita
*/
/* config.log4js.appenders.push({
"type": "logLevelFilter",
"level": "ERROR",
"appender": {
"type": "smtp",
"layout": {
type: 'pattern',
pattern: "[%d] [%x{port}-%x{pid}][%5.5p] %c - %m",
tokens: {
pid: process.pid,
port: config.port
}
},
"recipients": "***@***.***", //komaga eraldatult eposti aadressid
"sendInterval": 10, //sec
"transport": "SMTP",
"SMTP": {
"host": "smtp.gmail.com",
"secureConnection": false,
"port": 587,
"auth": {
"user": "***",
"pass": "***"
},
"debug": true
}
}
}
);
*/
config.wrapper = { //teenuse seadistus
id: 'kl_tokenizer', // Unikaalne lühinimi
title: 'Teksti sõnestaja (pipe)', //Avalik nimi
description: 'Koostab etteantud tekstile vastava sõnede faili PipeContent formaadis', //Kirjeldus
port: 3003, //port
class: 'inputOutputLocalCommand', //wrapperi failinimi wrapper kaustast, mida utiliidi käivitamiseks kasutatakse
command: 'python tokenizer.py -i [data] -o [output]', // utiliidi käsurea käsk
requestConf: { //Päringu seadistus
requestBodyParamsMappings: { //Päringu post parameetrid
isAsync: { //parameeter isAsync
type: config.paramTypes.SELECT, //Tüüp. Võimalikud väärtused: config.paramTypes.SELECT ja config.paramTypes.TEXT
options: ['0', '1'], //Võimalikud sobivad väärtused
value: '1', //Soovituslik vaikeväärtus
filter: function (value) { //parameerile rakendatav filter. Antud juhul viiaks väärtus boolean kujule
return value == 1;
},
required: true, //kas mittetühi väärtus on nõutud
allowEmpty: false, //kas parameeter peab olema saadetud
validator: function (value, request) { //filtreeritud väärtuse valideerimine
if( typeof value != 'boolean' ){
request.setMessage('isAsync', 'Peab olema boolean');
return false;
}
return true;
}
}
},
requestFiles: { //Päringuga saadetavad failid
content: { //Faili võti
type: 'text', //Ressursi tüübi võti
sizeLimit: 0, //Suuruse piirang
sizeUnit: 'byte',//Suuruse piirangu ühik
isList: false //Kas tegemist võib olla ka failide listuga
}
}
},
outputTypes: [ //teenuse väljundressursside kirjeldused
{
type: 'tok_a', //ressursi tüüp
key: 'output' //väljundressursi võti
}
],
sessionMaxLifetime: 600 // sessiooni maksimaalne kestvus
};
module.exports = config;
\ No newline at end of file
#!/usr/bin/python
#coding: utf-8
import sys, getopt
from estnltk import Text
import codecs
import pkg_resources
import datetime
import json
def json_repr(obj):
""" Represent instance of a class as JSON.
Arguments:
obj -- any object
Return:
String that represent JSON-encoded object.
"""
def serialize(obj):
# Recursively walk object's hierarchy.
if isinstance(obj, (bool, int, long, float, basestring)):
return obj
elif isinstance(obj, dict):
obj = obj.copy()
for key in obj:
obj[key] = serialize(obj[key])
return obj
elif isinstance(obj, list):
return [serialize(item) for item in obj]
elif isinstance(obj, tuple):
return tuple(serialize([item for item in obj]))
elif hasattr(obj, '__dict__'):
return serialize(obj.__dict__)
else:
return repr(obj) # Don't know how to handle, convert to string
return json.dumps(serialize(obj), ensure_ascii=False)
def write_header(outfile, inputfile):
header = {'content':inputfile, 'coding':'utf-8', 'layer':'words',
'processor':'estnltk',
'version': pkg_resources.get_distribution("estnltk").version,
'time': datetime.datetime.now().isoformat(),
'description':'This file contains list of words with positions extracted from the content.',
'structure':'data:[word*:{word_index,token,start,end}]'
}
outfile.write(json_repr(header) + u'\n')
def write_mapping(outfile):
mapping = {'fields':[
{'name':'word', 'label':'', 'type':'O', 'ctx':'data'},
{'name':'word_index','label':'i', 'type':'N', 'ctx':'word'},
{'name':'token', 'label':'t', 'type':'S', 'ctx':'word'},
{'name':'start', 'label':'s', 'type':'N', 'ctx':'word'},
{'name':'end', 'label':'e', 'type':'N', 'ctx':'word'}
]}
outfile.write(json_repr(mapping) + u'\n')
def main(argv):
inputfile = ''
outputfile = ''
helptext = 'Usage: python tokenizer.py -i <inputfile> -o <outputfile>'
if len(argv) == 0:
print helptext
sys.exit()
try:
opts, args = getopt.getopt(argv,"hi:o:",["ifile=","ofile="])
except getopt.GetoptError:
print helptext
sys.exit(2)
for opt, arg in opts:
if opt == '-h':
print helptext
sys.exit()
elif opt in ("-i", "--ifile"):
inputfile = arg
elif opt in ("-o", "--ofile"):
outputfile = arg
infile = codecs.open(inputfile, "r", "utf-8")
outfile = codecs.open(outputfile, "w", "utf-8")
outfile.write('{\n')
outfile.write('"header":')
write_header(outfile, inputfile)
outfile.write(', "mapping":')
write_mapping(outfile)
offset = 0
idx = 0
sep = ''
outfile.write(', "data":[\n')
for line in infile:
doc = Text(line)
doc.tokenize_words()
tokens = doc['words']
last_end = 0
for t in tokens:
outfile.write(sep+'{"i":'+str(idx)+', "t":"'+t['text']+'", "s":'+str(t['start']+offset)+', "e":'+str(t['end']+offset)+'}\n')
idx += 1
last_end = t['end']
sep = ','
offset += last_end + 1
outfile.write(']\n}\n')
outfile.close()
infile.close()
if __name__ == "__main__":
main(sys.argv[1:])
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment