Commit 2ed9505e authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson
Browse files

Parameetrite muudatus

parent e312db5e
......@@ -8,28 +8,28 @@ config.serverUrl = 'http://localhost';
/*
* Redis serveri andmed. Kui kasutatakse vaikeseadeid, siis pole vaja muuta
*/
//config.redis = {
// host: process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_ADDR || "127.0.0.1",
// port: process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_PORT || 6379
//};
config.redis = {
host: process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_ADDR || "127.0.0.1",
port: process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_PORT || 6379
};
/*
* Nimekiri keeleliini serverirakendustest, kuhu teenuse käivitamisel see installeeritakse.
*/
//config.integration = [
// {
// installUrl: 'http://keeleliin.keeleressursid.ee:3000/api/v1/service/install',
// apiKey: 'server-wrapper-api-key'
// }
//];
config.integration = [
{
installUrl: 'http://keeleliin.keeleressursid.ee:3000/api/v1/service/install',
apiKey: 'server-wrapper-api-key'
}
];
/*
* Teenuse failide salvestamise asukohad
*/
//config.fs = {
// storagePath: '/wrapper/files',
// tmpPath: '/wrapper/tmp'
//};
config.fs = {
storagePath: '/wrapper/files',
tmpPath: '/wrapper/tmp'
};
/*
* Kui teenuse töös peaks tekkima vigu ja selle kohta soovitakse veadeadet emailile saada,
......@@ -111,4 +111,4 @@ config.wrapper = { //teenuse seadistus
sessionMaxLifetime: 600 // sessiooni maksimaalne kestvus
};
module.exports = config;
\ No newline at end of file
module.exports = config;
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment