Commit 8547ff6d authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson

Kohendus uue wordcloud versiooni jaoks

parent 56f36831
......@@ -74,7 +74,7 @@ config.wrapper = { //teenuse seadistus
description: 'Koostab etteantud lemmatiseeritud tekstifaili järgi PNG-faili, mis sisaldab sõnapilve', //Kirjeldus
port: 3009, //port
class: 'inputOutputLocalCommand', //wrapperi failinimi wrapper kaustast, mida utiliidi käivitamiseks kasutatakse
command: { commandTemplate: 'python wordcloud_cli.py --text [data] --imagefile [output]' }, // utiliidi käsurea käsk
command: { commandTemplate: 'python -m wordcloud --text [data] --imagefile [output]' }, // utiliidi käsurea käsk
requestConf: { //Päringu seadistus
requestBodyParamsMappings: { //Päringu post parameetrid
isAsync: { //parameeter isAsync
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment