Commit e74f5715 authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson

Dockerfile uuendatud

Signed-off-by: Indrek Jentson's avatarIndrek Jentson <indrek.jentson@ut.ee>
parent b187881f
......@@ -20,8 +20,8 @@ FROM debian:jessie
# Kui Debianil pole vaikimisi kaasas GCC vajalikke teeke vms, siis tuleb need ka lasta installida.
RUN apt-get update && \
apt-get -y install curl sudo && \
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash - && \
apt-get -y install curl sudo gnupg apt-utils && \
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash - && \
apt-get -y install build-essential nodejs wget && \
apt-get -y install git && echo "Installed 2"
......@@ -30,23 +30,21 @@ RUN npm install -g forever
# Valmistame ette koodi, mida me DOCKERis kasutama hakkame. Siinkohal peaks plaanima, et mis failid kus kataloogis peaks olema
RUN mkdir -p /wrapper && mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && mkdir -p /wrapper/logs && \
cd /wrapper && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-wrapper.git' && \
mv keeleliin-wrapper/* . && \
mv keeleliin-wrapper/.g* . && \
npm install && \
echo "NPM is installed"
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-wrapper.git' --single-branch wrapper && \
npm install && \
echo "NPM is installed"
# Määratleme aktiivse töökataloogi
WORKDIR /wrapper
# SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks.
# Tarkvara X paigaldamine algab
# Kuna kasutame linuxi käsurea utiliiti, siis midagi spetsiaalset pole vaja lisada
RUN cd /wrapper && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-wc.git' && \
cp kl-wc/config_dist.js . && \
cp kl-wc/command.sh . && \
chmod +x command.sh
COPY config_dist.js ./config.js
COPY command.sh .
# Tarkvara X paigaldamine lõppeb
......@@ -55,5 +53,7 @@ EXPOSE 3006
VOLUME ["/config"]
VOLUME ["/wrapper/logs"]
VOLUME ["/wrapper/files"]
VOLUME ["/wrapper/tmp"]
CMD cd /wrapper && ./docker_start.sh
CMD ./docker_start.sh
......@@ -18,12 +18,12 @@ faili, milles on üks rida kujul
## Püüa loodud projekti paigaldada
* Kui su serveris veel pole Dockerit, siis paigalda see: http://docs.docker.com/engine/installation/
* KÄIVITA REDIS SERVER:
* KÄIVITA REDIS SERVER, kui see juba ei käi:
```
$ docker run --name kl_redis -d redis
```
* Lae alla oma teenuse Dockerfile
* wget https://github.com/username/kl-wc/raw/master/Dockerfile
* wget https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-wc/raw/master/Dockerfile
* Muuda allalaetud faili vastavalt vajadusele. Näiteks muuda #Expose port parameetrit vastavalt sellele, millisel pordil hakkab loodud teenus töötama.
* Loo dockeri Image fail (kl_wc - Image nimi):
```
......@@ -40,7 +40,7 @@ faili, milles on üks rida kujul
```
* Käivita loodud kl_wc:
```
$ docker run --name kl_wc -d --link kl_redis:redis -p 3006:3006 -v /srv/keeleliin-wc/config:/config -v /srv/keeleliin-wc/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-wc/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_wc
$ docker run --name kl_wc -d --link kl_redis:redis -p 3006:3006 -v /srv/keeleliin-wc/config:/config -v /srv/keeleliin-wc/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-wc/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_wc
```
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /srv/keeleliin-wc/config/config.js. Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker run -p PORT:PORT oleksid sama väärtusega.
* Soovi korral saab konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment