Commit 2977fa88 authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson

Parandus README failis

parent b7653409
......@@ -49,7 +49,6 @@ teenuse pordiks näiteks 3006, siis peaks näha olema infot järgmistel lehtedel
```
$ docker-compose exec wordcount bash
```
* Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q
* Keeleliini üksiku teenuse (või kogu rakenduse) saab seisma panna nii:
```
$ docker-compose down wordcount
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment