Commit 0c040992 authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson

Konfiguratsiooni muudatus

parent 59f5f68e
......@@ -3,7 +3,7 @@ var config = require('./global_config/global');
/*
* Teenuse url ilma pordita. Kasutatakse teenuse serverisse installeerimisel teenuse urli moodustamiseks: <url>:<port>/api/v1/
*/
config.serverUrl = 'http://localhost';
config.serverUrl = 'http://dp.keeleressursid.ee';
/*
* Redis serveri andmed. Kui kasutatakse vaikeseadeid, siis pole vaja muuta
......@@ -18,7 +18,7 @@ config.redis = {
*/
config.integration = [
{
installUrl: 'http://keeleliin.keeleressursid.ee:3000/api/v1/service/install',
installUrl: 'http://dp.keeleressursid.ee:3000/api/v1/service/install',
apiKey: 'server-wrapper-api-key'
}
];
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment