Commit f9b8dca9 authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson

Projekti kolimisega seotud muudatused.

parent e064c6a4
...@@ -38,16 +38,16 @@ RUN npm install -g forever ...@@ -38,16 +38,16 @@ RUN npm install -g forever
RUN mkdir -p /wrapper && mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && mkdir -p /wrapper/logs && \ RUN mkdir -p /wrapper && mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && mkdir -p /wrapper/logs && \
cd /wrapper && \ cd /wrapper && \
git clone 'https://github.com/nostneji/kl-wrapper.git' && \ git clone 'git@gitlab.keeleressursid.ee:keeleliin/keeleliin-wrapper.git' && \
mv kl-wrapper/* . && \ mv keeleliin-wrapper/* . && \
mv kl-wrapper/.g* . && \ mv keeleliin-wrapper/.g* . && \
npm install && \ npm install && \
echo "NPM is installed" echo "NPM is installed"
# SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks. # SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks.
# Tarkvara X paigaldamine algab # Tarkvara X paigaldamine algab
RUN git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/indrek-jentson/py_tokenizer.git' && \ RUN git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/py_tokenizer.git' && \
cp py_tokenizer/config_dist.js . && \ cp py_tokenizer/config_dist.js . && \
cp py_tokenizer/tokenizer.py . cp py_tokenizer/tokenizer.py .
...@@ -57,7 +57,7 @@ RUN pip install estnltk ...@@ -57,7 +57,7 @@ RUN pip install estnltk
# Tarkvara X paigaldamine lõppeb # Tarkvara X paigaldamine lõppeb
#Expose port # Expose port
EXPOSE 3003 EXPOSE 3003
VOLUME ["/config"] VOLUME ["/config"]
......
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis) ## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
* NB! kl_teenus asemel kasuta alljärgnevalt oma teenuse nimetust! * NB! kl_teenus asemel kasuta alljärgnevalt oma teenuse nimetust!
* Tee käesolevast projektist enda GIT-is kas koopia või haru. * Tee käesolevast projektist enda GIT-is koopia.
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja tee oma uue projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile * Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja tee oma uue projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
* config_dist.js * config_dist.js
* Dockerfile * Dockerfile
...@@ -22,15 +22,20 @@ ...@@ -22,15 +22,20 @@
``` ```
$ docker build -t kl_teenus . $ docker build -t kl_teenus .
``` ```
* Soovi korral loo teenuse seadistuste faili jaoks dockeriväline kaust: * Loo teenuse seadistuste faili ja muude failide jaoks dockerivälised kaustad:
``` ```
$ mkdir -p /etc/wrapper/kl_teenus $ cd /srv
$ mkdir -p keeleliin-teenus
$ mkdir -p keeleliin-teenus/config
$ mkdir -p keeleliin-teenus/wrapper
$ mkdir -p keeleliin-teenus/wrapper/files
$ mkdir -p keeleliin-teenus/wrapper/logs
``` ```
* Käivita loodud kl_teenus: * Käivita loodud kl_teenus:
``` ```
$ docker run --name kl_teenus -it -d --link kl_redis:redis -p 3000:3000 -v /etc/wrapper/kl_teenus:/config kl_teenus $ docker run --name kl_teenus -d --link kl_redis:redis -p 3000:3000 -v /srv/keeleliin-teenus/config:/config -v /srv/keeleliin-teenus/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-teenus/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_teenus
``` ```
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /etc/wrapper/kl_teenus/config.js * Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /srv/keeleliin-teenus/config/config.js. Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port ja Dockerfile #Expose port oleksid sama väärtusega.
* Soovi korral saab konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha: * Soovi korral saab konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
``` ```
$ docker exec -it kl_teenus bash $ docker exec -it kl_teenus bash
...@@ -38,5 +43,5 @@ $ docker run --name kl_teenus -it -d --link kl_redis:redis -p 3000:3000 -v /etc/ ...@@ -38,5 +43,5 @@ $ docker run --name kl_teenus -it -d --link kl_redis:redis -p 3000:3000 -v /etc/
* Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q * Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q
* Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust: * Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust:
``` ```
$ docker exec kl_teenus /src/docker_update.sh $ docker exec kl_teenus /wrapper/docker_update.sh
``` ```
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment