Commit f9b8dca9 authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson
Browse files

Projekti kolimisega seotud muudatused.

parent e064c6a4
......@@ -38,16 +38,16 @@ RUN npm install -g forever
RUN mkdir -p /wrapper && mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && mkdir -p /wrapper/logs && \
cd /wrapper && \
git clone 'https://github.com/nostneji/kl-wrapper.git' && \
mv kl-wrapper/* . && \
mv kl-wrapper/.g* . && \
git clone 'git@gitlab.keeleressursid.ee:keeleliin/keeleliin-wrapper.git' && \
mv keeleliin-wrapper/* . && \
mv keeleliin-wrapper/.g* . && \
npm install && \
echo "NPM is installed"
# SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks.
# Tarkvara X paigaldamine algab
RUN git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/indrek-jentson/py_tokenizer.git' && \
RUN git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/py_tokenizer.git' && \
cp py_tokenizer/config_dist.js . && \
cp py_tokenizer/tokenizer.py .
......@@ -57,7 +57,7 @@ RUN pip install estnltk
# Tarkvara X paigaldamine lõppeb
#Expose port
# Expose port
EXPOSE 3003
VOLUME ["/config"]
......
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
* NB! kl_teenus asemel kasuta alljärgnevalt oma teenuse nimetust!
* Tee käesolevast projektist enda GIT-is kas koopia või haru.
* Tee käesolevast projektist enda GIT-is koopia.
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja tee oma uue projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
* config_dist.js
* Dockerfile
......@@ -22,15 +22,20 @@
```
$ docker build -t kl_teenus .
```
* Soovi korral loo teenuse seadistuste faili jaoks dockeriväline kaust:
* Loo teenuse seadistuste faili ja muude failide jaoks dockerivälised kaustad:
```
$ mkdir -p /etc/wrapper/kl_teenus
$ cd /srv
$ mkdir -p keeleliin-teenus
$ mkdir -p keeleliin-teenus/config
$ mkdir -p keeleliin-teenus/wrapper
$ mkdir -p keeleliin-teenus/wrapper/files
$ mkdir -p keeleliin-teenus/wrapper/logs
```
* Käivita loodud kl_teenus:
```
$ docker run --name kl_teenus -it -d --link kl_redis:redis -p 3000:3000 -v /etc/wrapper/kl_teenus:/config kl_teenus
$ docker run --name kl_teenus -d --link kl_redis:redis -p 3000:3000 -v /srv/keeleliin-teenus/config:/config -v /srv/keeleliin-teenus/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-teenus/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_teenus
```
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /etc/wrapper/kl_teenus/config.js
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /srv/keeleliin-teenus/config/config.js. Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port ja Dockerfile #Expose port oleksid sama väärtusega.
* Soovi korral saab konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
```
$ docker exec -it kl_teenus bash
......@@ -38,5 +43,5 @@ $ docker run --name kl_teenus -it -d --link kl_redis:redis -p 3000:3000 -v /etc/
* Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q
* Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust:
```
$ docker exec kl_teenus /src/docker_update.sh
$ docker exec kl_teenus /wrapper/docker_update.sh
```
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment