Commit e984d96b authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson
Browse files

Käsureal võib olla ainult üks utiliit koos parameetritega

parent 8b1a7f2c
......@@ -72,7 +72,7 @@ config.wrapper = { //teenuse seadistus
description: 'Koostab etteantud tekstile vastava statistika', //Kirjeldus
port: 3006, //port
class: 'simpleLocalCommand', //wrapperi failinimi wrapper kaustast, mida utiliidi käivitamiseks kasutatakse
command: { commandTemplate: 'cat [data] | wc -m -l -w -L' }, // utiliidi käsurea käsk
command: { commandTemplate: 'wc -m -l -w -L [data]' }, // utiliidi käsurea käsk
requestConf: { //Päringu seadistus
requestBodyParamsMappings: { //Päringu post parameetrid
isAsync: { //parameeter isAsync
......@@ -111,4 +111,4 @@ config.wrapper = { //teenuse seadistus
sessionMaxLifetime: 600 // sessiooni maksimaalne kestvus
};
module.exports = config;
module.exports = config;
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment