Commit ddb5dc0a authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson
Browse files

Lisasin märkuse ajutise faili kohta väljundis

parent e984d96b
......@@ -3,7 +3,7 @@
Käesolev teenus kasutab Linuxi käsurea utiliiti 'wc' ja tagastab etteantava tekstifaili kohta
faili, milles on üks rida kujul
```
<ridade_arv> <sõnade_arv> <tähtede_arv> <maksimaalne_rea_pikkus>
<ridade_arv> <sõnade_arv> <tähtede_arv> <maksimaalne_rea_pikkus> <ajutise_faili_nimi>
```
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment