Commit 8b1a7f2c authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson
Browse files

Update README.md

parent 3767aa1f
......@@ -40,9 +40,9 @@ faili, milles on üks rida kujul
```
* Käivita loodud kl_wc:
```
$ docker run --name kl_wc -d --link kl_redis:redis -p 3000:3000 -v /srv/keeleliin-wc/config:/config -v /srv/keeleliin-wc/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-wc/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_wc
$ docker run --name kl_wc -d --link kl_redis:redis -p 3006:3006 -v /srv/keeleliin-wc/config:/config -v /srv/keeleliin-wc/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-wc/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_wc
```
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /srv/keeleliin-wc/config/config.js. Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port ja Dockerfile #Expose port oleksid sama väärtusega.
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /srv/keeleliin-wc/config/config.js. Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker run -p PORT:PORT oleksid sama väärtusega.
* Soovi korral saab konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
```
$ docker exec -it kl_wc bash
......@@ -51,4 +51,4 @@ $ docker run --name kl_wc -d --link kl_redis:redis -p 3000:3000 -v /srv/keelelii
* Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust:
```
$ docker exec kl_wc /wrapper/docker_update.sh
```
```
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment