Commit 5bd9e8d2 authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson
Browse files

Projekti kolimisega seotud muudatused.

parents f9b8dca9 e443ea20
......@@ -47,7 +47,8 @@ echo "NPM is installed"
# SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks.
# Tarkvara X paigaldamine algab
RUN git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/py_tokenizer.git' && \
RUN cd /wrapper && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/py_tokenizer.git' && \
cp py_tokenizer/config_dist.js . && \
cp py_tokenizer/tokenizer.py .
......@@ -63,4 +64,4 @@ EXPOSE 3003
VOLUME ["/config"]
VOLUME ["/wrapper/logs"]
CMD cd /wrapper && ./docker_start.sh &
CMD cd /wrapper && ./docker_start.sh
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment