Commit f77d5479 authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson

Dokumentatsiooni parandus.

parent e92f1058
...@@ -3,7 +3,7 @@ ...@@ -3,7 +3,7 @@
Käesolev teenus kasutab Linuxi käsurea utiliiti 'wc' ja tagastab etteantava tekstifaili kohta Käesolev teenus kasutab Linuxi käsurea utiliiti 'wc' ja tagastab etteantava tekstifaili kohta
faili, milles on üks rida kujul faili, milles on üks rida kujul
``` ```
<ridade_arv> <sõnade_arv> <tähtede_arv> <maksimaalne_rea_pikkus> <ajutise_faili_nimi> <ridade_arv> <sõnade_arv> <tähtede_arv> <maksimaalne_rea_pikkus>
``` ```
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis) ## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
...@@ -51,4 +51,4 @@ $ docker run --name kl_wc -d --link kl_redis:redis -p 3006:3006 -v /srv/keelelii ...@@ -51,4 +51,4 @@ $ docker run --name kl_wc -d --link kl_redis:redis -p 3006:3006 -v /srv/keelelii
* Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust: * Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust:
``` ```
$ docker exec kl_wc /wrapper/docker_update.sh $ docker exec kl_wc /wrapper/docker_update.sh
``` ```
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment