Commit daf4d59c authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson
Browse files

Dockerfile kommenteerimine

parent 1a0ea421
...@@ -19,28 +19,31 @@ FROM debian:jessie ...@@ -19,28 +19,31 @@ FROM debian:jessie
# Kui Debianil pole vaikimisi kaasas GCC vajalikke teeke vms, siis tuleb need ka lasta installida. # Kui Debianil pole vaikimisi kaasas GCC vajalikke teeke vms, siis tuleb need ka lasta installida.
RUN apt-get update && \ RUN echo "Default utilities install" && \
apt-get update && \
apt-get -y install curl sudo pkg-config && \ apt-get -y install curl sudo pkg-config && \
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash - && \ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash - && \
apt-get -y install build-essential nodejs wget gawk && \ apt-get -y install build-essential nodejs wget gawk && \
apt-get -y install git && echo "Installed 2" apt-get -y install git && echo "Default utilities installed"
RUN npm install -g forever RUN npm install -g forever
# Valmistame ette koodi, mida me DOCKERis kasutama hakkame. Siinkohal peaks plaanima, et mis failid kus kataloogis peaks olema # Valmistame ette koodi, mida me DOCKERis kasutama hakkame. Siinkohal peaks plaanima, et mis failid kus kataloogis peaks olema
RUN mkdir -p /wrapper && mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && mkdir -p /wrapper/logs && \ RUN echo "Wrapper install" && \
mkdir -p /wrapper && mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && mkdir -p /wrapper/logs && \
cd /wrapper && \ cd /wrapper && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-wrapper.git' && \ git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-wrapper.git' && \
mv keeleliin-wrapper/* . && \ mv keeleliin-wrapper/* . && \
mv keeleliin-wrapper/.g* . && \ mv keeleliin-wrapper/.g* . && \
npm install && \ npm install && \
echo "NPM is installed" echo "Wrapper and NPM installed"
# SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks. # SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks.
# Tarkvara X paigaldamine algab # Tarkvara X paigaldamine algab
RUN cd /wrapper && \ RUN "Specific utilities install" && \
cd /wrapper && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-morph-analyser.git' && \ git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-morph-analyser.git' && \
cp kl-morph-analyser/config_dist.js . && \ cp kl-morph-analyser/config_dist.js . && \
cp kl-morph-analyser/command.sh . && \ cp kl-morph-analyser/command.sh . && \
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment