Commit bc354d03 authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson

Teenuse konfiguratsiooni muutmine docker-compose jaoks sobivaks

parent 9fb5d45f
.project
.pydevproject
.idea
# DOCKERi skript
# OMA TEENUSE ettevalmistamisel asenda nii käesolevas failis kui ka failis README.MD string 'kl_teenus' sobiva nimega,
# näiteks sõnade loendaja 'wc' korral 'kl_wc'.
# Nimed 'github.com' ja 'username' tuleb asendada vastavalt kasutatavale GIT repositooriumile.
#
# DOCKERi paigaldamiseks ja käivitamiseks:
# cd /soovitud/asukoht/oma/teenuse/koodile/serveris
# wget https://github.com/username/kl_teenus/raw/master/Dockerfile
# docker build -t kl_teenus .
# docker run --name kl_redis --rm --restart=no redis
# docker run --name kl_teenus -d --link kl_redis:redis -p 3003:3003 -v /etc/wrapper/teenus/:/config kl_teenus
#
# DOCKERi seiskamiseks:
# docker kill kl_teenus
# docker rm kl_teenus
#
FROM debian:jessie
......@@ -21,9 +6,9 @@ FROM debian:jessie
RUN echo "Default utilities install" && \
apt-get update && \
apt-get -y install curl sudo pkg-config && \
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash - && \
apt-get -y install build-essential nodejs wget gawk && \
apt-get -y install curl sudo gnupg apt-utils && \
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash - && \
apt-get -y install build-essential nodejs wget && \
apt-get -y install git && echo "Default utilities installed"
RUN npm install -g forever
......@@ -31,34 +16,35 @@ RUN npm install -g forever
# Valmistame ette koodi, mida me DOCKERis kasutama hakkame. Siinkohal peaks plaanima, et mis failid kus kataloogis peaks olema
RUN echo "Wrapper install" && \
mkdir -p /wrapper && mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && mkdir -p /wrapper/logs && \
cd /wrapper && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-wrapper.git' && \
mv keeleliin-wrapper/* . && \
mv keeleliin-wrapper/.g* . && \
npm install && \
echo "Wrapper and NPM installed"
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-wrapper.git' --single-branch wrapper && \
mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && mkdir -p /wrapper/logs && \
cd wrapper && npm install && \
chmod +x *.sh && \
echo "Wrapper and NPM installed"
# Määratleme aktiivse töökataloogi
WORKDIR /wrapper
# SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks.
# Tarkvara X paigaldamine algab
COPY config_dist.js /wrapper/config.js
COPY *.sh /wrapper
RUN "Specific utilities install" && \
cd /wrapper && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-morph-analyser.git' && \
cp kl-morph-analyser/config_dist.js . && \
cp kl-morph-analyser/command.sh . && \
chmod +x command.sh && \
git clone 'https://github.com/Filosoft/vabamorf.git' && \
cd vabamorf/apps/cmdline/project/unix && \
make -f Makefile.etana && \
cd /wrapper/vabamorf && \
JUUR=$(pwd) && \
cd ${JUUR}/dct/sh && \
chmod +x *.sh && \
./nullist-uus-sonastik.sh && \
cd /wrapper && \
git clone 'https://github.com/EstSyntax/EstCG.git' && \
cp EstCG/tmorftrtabel.txt .
chmod +x command.sh && \
git clone 'https://github.com/Filosoft/vabamorf.git' && \
cd vabamorf/apps/cmdline/project/unix && \
make -f Makefile.etana && \
cd /wrapper/vabamorf && \
JUUR=$(pwd) && \
cd ${JUUR}/dct/sh && \
chmod +x *.sh && \
./nullist-uus-sonastik.sh && \
cd /wrapper && \
git clone 'https://github.com/EstSyntax/EstCG.git' && \
cp EstCG/tmorftrtabel.txt .
# Tarkvara X paigaldamine lõppeb
......@@ -67,5 +53,7 @@ EXPOSE 3011
VOLUME ["/config"]
VOLUME ["/wrapper/logs"]
VOLUME ["/wrapper/files"]
VOLUME ["/wrapper/tmp"]
CMD cd /wrapper && ./docker_start.sh
CMD /wrapper/docker_start.sh
......@@ -4,49 +4,51 @@ Käesolev teenus kasutab Vabamorf käsurea utiliiti ja tagastab etteantava lause
tekstifaili, milles on iga lausestamise käigus eraldi reale asetatud sõne järel read selle sõne
morfoloogilise analüüsi variantidega.
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
* Tee käesolevast projektist enda GIT-is koopia.
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja tee oma uue projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
## Komponendi docker-compose'ga kasutamise ettevalmistamine (Linuxis)
* Eeldame, et serveris on juba olemas järgmised projektid:
* https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-master.git
* https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/server.git
* https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/klient.git
* Tee käesolevast projektist enda serveri kettale kloon:
```
$ git clone https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-morph-analyser.git
```
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja kui vaja, siis tee projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
* config_dist.js
* Dockerfile
* README.MD
* Salvesta tehtud muudatused
* git commit -a
* git push
## Püüa loodud projekti paigaldada
* Kui su serveris veel pole Dockerit, siis paigalda see: http://docs.docker.com/engine/installation/
* KÄIVITA REDIS SERVER:
```
$ docker run --name kl_redis -d redis
$ git commit -a
```
* Lae alla oma teenuse Dockerfile
* wget https://github.com/username/kl-morph-analyser/raw/master/Dockerfile
* Muuda allalaetud faili vastavalt vajadusele. Näiteks muuda #Expose port parameetrit vastavalt sellele, millisel pordil hakkab loodud teenus töötama.
* Loo dockeri Image fail (kl_morph_analyser - Image nimi):
* Täienda konfiguratsioonifaili keeleliin-master/docker-compose.yml vastavalt failis keeleliin-master/README.MD kirjapandud juhistele.
Näiteks antud teenuse nimeks konfiguratsioonis on morpher.
Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker-compose.yml'is olev service.morpher.port oleksid sama väärtusega.
* Valmista ette teenuse konteineri image:
```
$ docker build -t kl_morph_analyser .
$ cd keeleliin-master
$ docker-compose build morpher
```
* Loo teenuse seadistuste faili ja muude failide jaoks dockerivälised kaustad:
* Kui keeleliini rakendus juba töötab, siis käivita uue teenuse konteiner nii:
```
$ cd /srv
$ mkdir -p keeleliin-morph-analyser
$ mkdir -p keeleliin-morph-analyser/config
$ mkdir -p keeleliin-morph-analyser/wrapper
$ mkdir -p keeleliin-morph-analyser/wrapper/files
$ mkdir -p keeleliin-morph-analyser/wrapper/logs
$ docker-compose up -d morpher
```
* Käivita loodud kl_morph_analyser:
* Kui keeleliini rakendus veel ei tööta, siis kogu rakendust korraga käivitakse nii:
```
$ docker run --name kl_morph_analyser -d --link kl_redis:redis -p 3011:3011 -v /srv/keeleliin-morph-analyser/config:/config -v /srv/keeleliin-morph-analyser/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-morph-analyser/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_morph_analyser
$ docker-compose up -d
```
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /srv/keeleliin-morph-analyser/config/config.js. Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker run -p PORT:PORT oleksid sama väärtusega.
* Soovi korral saab konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
* Uue teenuse funktsioneerimist saab kontrollida, kui pöörduda veebilehitsejaga serveri teenusele määratud pordi poole. Kui serveri nimeks on 'kl-host' ja
teenuse pordiks näiteks 3011, siis peaks näha olema infot järgmistel lehtedel:
* http://kl-host:3011/
* http://kl-host:3011/api/v1/check
* http://kl-host:3011/api/v1/statistics
* http://kl-host:3011/api/v1/service/install
* Soovi korral saab teenuse konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
```
$ docker exec -it kl_morph_analyser bash
$ docker-compose exec morpher bash
```
* Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q
* Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust:
* Keeleliini üksiku teenuse (või kogu rakenduse) saab seisma panna nii:
```
$ docker exec kl_morph_analyser /wrapper/docker_update.sh
$ docker-compose down morpher
$ docker-compose down
```
var config = require('./global_config/global');
/*
* Teenuse url ilma pordita. Kasutatakse teenuse serverisse installeerimisel teenuse urli moodustamiseks: <url>:<port>/api/v1/
* Teenuse komponendi ja serveri urlid ilma pordita.
* Kasutatakse teenuse serverisse installeerimisel teenuse urli moodustamiseks: <config.serviceUrl>:<config.wrapper.port>/api/v1/
*/
config.serverUrl = 'http://localhost';
config.serviceUrl = 'http://morpher';
config.serverUrl = 'http://server';
/*
* Redis serveri andmed. Kui kasutatakse vaikeseadeid, siis pole vaja muuta
*/
config.redis = {
host: process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_ADDR || "127.0.0.1",
port: process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_PORT || 6379
host: 'redis',
port: 6379
};
/*
......@@ -18,7 +20,7 @@ config.redis = {
*/
config.integration = [
{
installUrl: 'http://keeleliin.keeleressursid.ee:3000/api/v1/service/install',
installUrl: 'http://server:3000/api/v1/service/install',
apiKey: 'server-wrapper-api-key'
}
];
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment