Commit 0c7c4b77 authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson
Browse files

parandatud väljundi kirjeldust.

parent 23660473
# Teenus KL-MORPH-ANALYSER
Käesolev teenus kasutab Vabamorf käsurea utiliiti ja tagastab etteantava lausestatud tekstifaili kohta
EstNLTK stiilis JSON faili, milles on iga sõne kohta selle morfoloogilise analüüsi variandid.
tekstifaili, milles on iga lausestamise käigus eraldi reale asetatud sõne järel read selle sõne
morfoloogilise analüüsi variantidega.
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
* Tee käesolevast projektist enda GIT-is koopia.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment