Dockerfile 2.22 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
# DOCKERi skript
#  OMA TEENUSE ettevalmistamisel asenda nii käesolevas failis kui ka failis README.MD string 'kl_teenus' sobiva nimega, 
#  näiteks sõnade loendaja 'wc' korral 'kl_wc'.
#  Nimed 'github.com' ja 'username' tuleb asendada vastavalt kasutatavale GIT repositooriumile.
#
# DOCKERi paigaldamiseks ja käivitamiseks:
#  cd /soovitud/asukoht/oma/teenuse/koodile/serveris
#  wget https://github.com/username/kl_teenus/raw/master/Dockerfile
#  docker build -t kl_teenus .
#  docker run --name kl_redis --rm --restart=no redis
#  docker run --name kl_teenus -d --link kl_redis:redis -p 3003:3003 -v /etc/wrapper/teenus/:/config kl_teenus
#
# DOCKERi seiskamiseks:
#  docker kill kl_teenus
#  docker rm kl_teenus
#

FROM  debian:jessie

# Kui Debianil pole vaikimisi kaasas GCC vajalikke teeke vms, siis tuleb need ka lasta installida.

RUN apt-get update && \
  apt-get -y install curl sudo && \
  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash - && \
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
25 26
  apt-get -y install build-essential nodejs wget && \
  apt-get -y install g++ python3-dev python-dev libpython3-dev libpython-dev python3-pip python3-wheel python3-numpy swig && \
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  apt-get -y install git && echo "Installed 2"

# Tagame värskeima PIPi olemasolu

RUN wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py && \
  python get-pip.py && \
  pip install -U pip

RUN npm install -g forever

# Valmistame ette koodi, mida me DOCKERis kasutama hakkame. Siinkohal peaks plaanima, et mis failid kus kataloogis peaks olema

RUN mkdir -p /wrapper && mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && \
cd /wrapper && \
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
41
git clone 'https://github.com/BitWeb/keeleliin-wrapper-service.git' && \
42 43 44
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/indrek-jentson/py_tokenizer.git' && \
cp py_tokenizer/config_dist.js . && \
cp py_tokenizer/tokenizer.py . && \
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
45
mv keeleliin-wrapper-service/* . && \
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
npm install && \
echo "NPM is installed"

# SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks.
# Tarkvara X paigaldamine algab 

# tokenizer.py jaoks on vajalik estnltk teek

RUN pip install estnltk

# Tarkvara X paigaldamine lõppeb

#Expose port
EXPOSE 3003

VOLUME ["/config"]

Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
63
CMD /./wrapper/docker_start.sh