Commit f77d5479 authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson
Browse files

Dokumentatsiooni parandus.

parent e92f1058
......@@ -3,7 +3,7 @@
Käesolev teenus kasutab Linuxi käsurea utiliiti 'wc' ja tagastab etteantava tekstifaili kohta
faili, milles on üks rida kujul
```
<ridade_arv> <sõnade_arv> <tähtede_arv> <maksimaalne_rea_pikkus> <ajutise_faili_nimi>
<ridade_arv> <sõnade_arv> <tähtede_arv> <maksimaalne_rea_pikkus>
```
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
......@@ -51,4 +51,4 @@ $ docker run --name kl_wc -d --link kl_redis:redis -p 3006:3006 -v /srv/keelelii
* Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust:
```
$ docker exec kl_wc /wrapper/docker_update.sh
```
\ No newline at end of file
```
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment