Commit ed00c3fc authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson
Browse files

Konfiguratsioon muudetud docker-compose jaoks vastavaksSigned-off-by: Indrek Jentson's avatarIndrek Jentson <indrek.jentson@ut.ee>
parent 54c25b5d
# DOCKERi skript
# OMA TEENUSE ettevalmistamisel asenda nii käesolevas failis kui ka failis README.MD string 'kl_teenus' sobiva nimega,
# näiteks sõnade loendaja 'wc' korral 'kl_wc'.
# Nimed 'github.com' ja 'username' tuleb asendada vastavalt kasutatavale GIT repositooriumile.
#
# DOCKERi paigaldamiseks ja käivitamiseks:
# cd /soovitud/asukoht/oma/teenuse/koodile/serveris
# wget https://github.com/username/kl_teenus/raw/master/Dockerfile
# docker build -t kl_teenus .
# docker run --name kl_redis --rm --restart=no redis
# docker run --name kl_teenus -d --link kl_redis:redis -p 3003:3003 -v /etc/wrapper/teenus/:/config kl_teenus
#
# DOCKERi seiskamiseks:
# docker kill kl_teenus
# docker rm kl_teenus
#
# DOCKERi skript KL-lausestaja ehitamiseks
FROM debian:jessie
......@@ -29,29 +14,26 @@ RUN npm install -g forever
# Valmistame ette koodi, mida me DOCKERis kasutama hakkame. Siinkohal peaks plaanima, et mis failid kus kataloogis peaks olema
RUN mkdir -p /wrapper && mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && mkdir -p /wrapper/logs && \
cd /wrapper && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-wrapper.git' --single-branch keeleliin-wrapper && \
mv keeleliin-wrapper/* . && \
mv keeleliin-wrapper/.g* . && \
RUN git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-wrapper.git' --single-branch wrapper && \
mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && mkdir -p /wrapper/logs && \
cd wrapper && npm install && \
chmod +x *.sh && \
npm install && \
echo "NPM is installed"
# Määratleme aktiivse töökataloogi
WORKDIR /wrapper
# SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks.
# Tarkvara X paigaldamine algab
# Laadime alla EstCG
RUN cd /wrapper && \
apt-get -y install perl && \
git clone 'https://github.com/EstSyntax/EstCG.git' && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-lausestaja.git' && \
cp kl-lausestaja/config_dist.js ./config.js && \
cp kl-lausestaja/command.sh . && \
chmod +x command.sh && \
echo 'cd /wrapper && ls -l > /wrapper/logs/files.txt && ./docker_start.sh' > /start.sh && \
chmod +x /start.sh
RUN apt-get -y install perl && \
git clone 'https://github.com/EstSyntax/EstCG.git'
COPY config_dist.js /wrapper/config.js
COPY command.sh /wrapper
# Tarkvara X paigaldamine lõppeb
......@@ -63,4 +45,4 @@ VOLUME ["/wrapper/logs"]
VOLUME ["/wrapper/files"]
VOLUME ["/wrapper/tmp"]
CMD /start.sh
CMD /wrapper/docker_start.sh
......@@ -22,50 +22,51 @@ omapära
</s>
```
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
* Tee käesolevast projektist enda GIT-is koopia.
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja tee oma uue projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
## Komponendi docker-compose'ga kasutamise ettevalmistamine (Linuxis)
* Eeldame, et serveris on juba olemas järgmised projektid:
* https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-master.git
* https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/server.git
* https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/klient.git
* Tee käesolevast projektist enda serveri kettale kloon:
```
$ git clone https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-wc.git
```
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja kui vaja, siis tee projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
* config_dist.js
* Dockerfile
* README.MD
* Salvesta tehtud muudatused
* git commit -a
* git push
## Püüa loodud projekti paigaldada
* Kui su serveris veel pole Dockerit, siis paigalda see: http://docs.docker.com/engine/installation/
* KÄIVITA REDIS SERVER, kui see juba ei käi:
```
$ docker run --name kl_redis -d redis
$ git commit -a
```
* Lae alla oma teenuse Dockerfile
* wget https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-lausestaja/raw/master/Dockerfile
* Muuda allalaetud faili vastavalt vajadusele. Näiteks muuda #Expose port parameetrit vastavalt sellele, millisel pordil hakkab loodud teenus töötama.
* Loo dockeri Image fail (kl_lausestaja - Image nimi):
* Täienda konfiguratsioonifaili keeleliin-master/docker-compose.yml vastavalt failis keeleliin-master/README.MD kirjapandud juhistele.
Näiteks antud teenuse nimeks konfiguratsioonis on wordcount.
Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker-compose.yml'is olev service.wordcount.port oleksid sama väärtusega.
* Valmista ette teenuse konteineri image:
```
$ docker build -t kl_lausestaja .
$ cd keeleliin-master
$ docker-compose build wordcount
```
* Loo teenuse seadistuste faili ja muude failide jaoks dockerivälised kaustad:
* Kui keeleliini rakendus juba töötab, siis käivita uue teenuse konteiner nii:
```
$ cd /srv
$ mkdir -p keeleliin-lausestaja
$ mkdir -p keeleliin-lausestaja/config
$ mkdir -p keeleliin-lausestaja/wrapper
$ mkdir -p keeleliin-lausestaja/wrapper/files
$ mkdir -p keeleliin-lausestaja/wrapper/logs
$ docker-compose up -d wordcount
```
* Kui keeleliini rakendus veel ei tööta, siis kogu rakendust korraga käivitakse nii:
```
$ docker-compose up -d
```
* Uue teenuse funktsioneerimist saab kontrollida, kui pöörduda veebilehitsejaga serveri teenusele määratud pordi poole. Kui serveri nimeks on 'kl-host' ja
teenuse pordiks näiteks 3006, siis peaks näha olema infot järgmistel lehtedel:
* http://kl-host:3006/
* http://kl-host:3006/api/v1/check
* http://kl-host:3006/api/v1/statistics
* http://kl-host:3006/api/v1/service/install
* Soovi korral saab teenuse konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
```
$ docker-compose exec wordcount bash
```
* Keeleliini üksiku teenuse (või kogu rakenduse) saab seisma panna nii:
```
$ docker-compose down wordcount
$ docker-compose down
```
* Käivita loodud kl_lausestaja:
```
$ docker run --name kl_lausestaja -d --link kl_redis:redis -p 3010:3010 -v /srv/keeleliin-lausestaja/config:/config -v /srv/keeleliin-lausestaja/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-lausestaja/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_lausestaja
```
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /srv/keeleliin-lausestaja/config/config.js. Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker run -p PORT:PORT oleksid sama väärtusega.
* Soovi korral saab konteineris teha toiminguid järgmise käsuga (aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha):
```
$ docker exec -it kl_lausestaja bash
```
* Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q
* Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust:
```
$ docker exec kl_lausestaja /wrapper/docker_update.sh
```
var config = require('./global_config/global');
/*
* Teenuse url ilma pordita. Kasutatakse teenuse serverisse installeerimisel teenuse urli moodustamiseks: <url>:<port>/api/v1/
* Teenuse komponendi ja serveri urlid ilma pordita.
* Kasutatakse teenuse serverisse installeerimisel teenuse urli moodustamiseks: <config.serviceUrl>:<config.wrapper.port>/api/v1/
*/
config.serverUrl = 'http://localhost';
config.serviceUrl = 'http://lausestaja';
config.serverUrl = 'http://server';
/*
* Redis serveri andmed. Kui kasutatakse vaikeseadeid, siis pole vaja muuta
*/
config.redis = {
host: process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_ADDR || "127.0.0.1",
port: process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_PORT || 6379
host: 'redis',
port: 6379
};
/*
......@@ -18,7 +20,7 @@ config.redis = {
*/
config.integration = [
{
installUrl: 'http://keeleliin.keeleressursid.ee:3000/api/v1/service/install',
installUrl: 'http://server:3000/api/v1/service/install',
apiKey: 'server-wrapper-api-key'
}
];
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment