Commit ddb5dc0a authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson

Lisasin märkuse ajutise faili kohta väljundis

parent e984d96b
...@@ -3,7 +3,7 @@ ...@@ -3,7 +3,7 @@
Käesolev teenus kasutab Linuxi käsurea utiliiti 'wc' ja tagastab etteantava tekstifaili kohta Käesolev teenus kasutab Linuxi käsurea utiliiti 'wc' ja tagastab etteantava tekstifaili kohta
faili, milles on üks rida kujul faili, milles on üks rida kujul
``` ```
<ridade_arv> <sõnade_arv> <tähtede_arv> <maksimaalne_rea_pikkus> <ridade_arv> <sõnade_arv> <tähtede_arv> <maksimaalne_rea_pikkus> <ajutise_faili_nimi>
``` ```
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis) ## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment