Commit 7a39e14e authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson

Dockerfile uuendatud

Signed-off-by: Indrek Jentson's avatarIndrek Jentson <indrek.jentson@ut.ee>
parent 38f011cd
...@@ -30,12 +30,13 @@ RUN npm install -g forever ...@@ -30,12 +30,13 @@ RUN npm install -g forever
# Valmistame ette koodi, mida me DOCKERis kasutama hakkame. Siinkohal peaks plaanima, et mis failid kus kataloogis peaks olema # Valmistame ette koodi, mida me DOCKERis kasutama hakkame. Siinkohal peaks plaanima, et mis failid kus kataloogis peaks olema
RUN mkdir -p /wrapper && mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && mkdir -p /wrapper/logs && \ RUN mkdir -p /wrapper && mkdir -p /config && mkdir -p /wrapper/files && mkdir -p /wrapper/tmp && mkdir -p /wrapper/logs && \
cd /wrapper && \ cd /wrapper && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-wrapper.git' && \ git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-wrapper.git' --single-branch keeleliin-wrapper && \
mv keeleliin-wrapper/* . && \ mv keeleliin-wrapper/* . && \
mv keeleliin-wrapper/.g* . && \ mv keeleliin-wrapper/.g* . && \
npm install && \ chmod +x *.sh && \
echo "NPM is installed" npm install && \
echo "NPM is installed"
# SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks. # SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks.
# Tarkvara X paigaldamine algab # Tarkvara X paigaldamine algab
...@@ -43,12 +44,14 @@ echo "NPM is installed" ...@@ -43,12 +44,14 @@ echo "NPM is installed"
# Laadime alla EstCG # Laadime alla EstCG
RUN cd /wrapper && \ RUN cd /wrapper && \
apt-get -y install perl && \ apt-get -y install perl && \
git clone 'https://github.com/EstSyntax/EstCG.git' && \ git clone 'https://github.com/EstSyntax/EstCG.git' && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-lausestaja.git' && \ git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-lausestaja.git' && \
cp kl-lausestaja/config_dist.js . && \ cp kl-lausestaja/config_dist.js ./config.js && \
cp kl-lausestaja/command.sh . && \ cp kl-lausestaja/command.sh . && \
chmod +x command.sh chmod +x command.sh && \
echo 'cd /wrapper && ls -l > /wrapper/logs/files.txt && ./docker_start.sh' > /start.sh && \
chmod +x /start.sh
# Tarkvara X paigaldamine lõppeb # Tarkvara X paigaldamine lõppeb
...@@ -57,5 +60,7 @@ EXPOSE 3010 ...@@ -57,5 +60,7 @@ EXPOSE 3010
VOLUME ["/config"] VOLUME ["/config"]
VOLUME ["/wrapper/logs"] VOLUME ["/wrapper/logs"]
VOLUME ["/wrapper/files"]
VOLUME ["/wrapper/tmp"]
CMD cd /wrapper && ./docker_start.sh CMD /start.sh
...@@ -34,12 +34,12 @@ omapära ...@@ -34,12 +34,12 @@ omapära
## Püüa loodud projekti paigaldada ## Püüa loodud projekti paigaldada
* Kui su serveris veel pole Dockerit, siis paigalda see: http://docs.docker.com/engine/installation/ * Kui su serveris veel pole Dockerit, siis paigalda see: http://docs.docker.com/engine/installation/
* KÄIVITA REDIS SERVER: * KÄIVITA REDIS SERVER, kui see juba ei käi:
``` ```
$ docker run --name kl_redis -d redis $ docker run --name kl_redis -d redis
``` ```
* Lae alla oma teenuse Dockerfile * Lae alla oma teenuse Dockerfile
* wget https://github.com/username/kl-wc/raw/master/Dockerfile * wget https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-lausestaja/raw/master/Dockerfile
* Muuda allalaetud faili vastavalt vajadusele. Näiteks muuda #Expose port parameetrit vastavalt sellele, millisel pordil hakkab loodud teenus töötama. * Muuda allalaetud faili vastavalt vajadusele. Näiteks muuda #Expose port parameetrit vastavalt sellele, millisel pordil hakkab loodud teenus töötama.
* Loo dockeri Image fail (kl_lausestaja - Image nimi): * Loo dockeri Image fail (kl_lausestaja - Image nimi):
``` ```
...@@ -55,16 +55,17 @@ omapära ...@@ -55,16 +55,17 @@ omapära
$ mkdir -p keeleliin-lausestaja/wrapper/logs $ mkdir -p keeleliin-lausestaja/wrapper/logs
``` ```
* Käivita loodud kl_lausestaja: * Käivita loodud kl_lausestaja:
``` ```
$ docker run --name kl_lausestaja -d --link kl_redis:redis -p 3010:3010 -v /srv/keeleliin-lausestaja/config:/config -v /srv/keeleliin-lausestaja/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-lausestaja/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_lausestaja $ docker run --name kl_lausestaja -d --link kl_redis:redis -p 3010:3010 -v /srv/keeleliin-lausestaja/config:/config -v /srv/keeleliin-lausestaja/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-lausestaja/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_lausestaja
``` ```
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /srv/keeleliin-lausestaja/config/config.js. Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker run -p PORT:PORT oleksid sama väärtusega. * Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /srv/keeleliin-lausestaja/config/config.js. Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker run -p PORT:PORT oleksid sama väärtusega.
* Soovi korral saab konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha: * Soovi korral saab konteineris teha toiminguid järgmise käsuga (aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha):
``` ```
$ docker exec -it kl_lausestaja bash $ docker exec -it kl_lausestaja bash
``` ```
* Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q * Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q
* Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust: * Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust:
``` ```
$ docker exec kl_lausestaja /wrapper/docker_update.sh $ docker exec kl_lausestaja /wrapper/docker_update.sh
``` ```
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment