Commit 38f011cd authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson
Browse files

kl-lausestaja teenuse häälestus

parent b187881f
...@@ -40,18 +40,20 @@ echo "NPM is installed" ...@@ -40,18 +40,20 @@ echo "NPM is installed"
# SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks. # SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks.
# Tarkvara X paigaldamine algab # Tarkvara X paigaldamine algab
# Kuna kasutame linuxi käsurea utiliiti, siis midagi spetsiaalset pole vaja lisada # Laadime alla EstCG
RUN cd /wrapper && \ RUN cd /wrapper && \
git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-wc.git' && \ apt-get -y install perl && \
cp kl-wc/config_dist.js . && \ git clone 'https://github.com/EstSyntax/EstCG.git' && \
cp kl-wc/command.sh . && \ git clone 'https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-lausestaja.git' && \
cp kl-lausestaja/config_dist.js . && \
cp kl-lausestaja/command.sh . && \
chmod +x command.sh chmod +x command.sh
# Tarkvara X paigaldamine lõppeb # Tarkvara X paigaldamine lõppeb
# Expose port # Expose port
EXPOSE 3006 EXPOSE 3010
VOLUME ["/config"] VOLUME ["/config"]
VOLUME ["/wrapper/logs"] VOLUME ["/wrapper/logs"]
......
# Teenus KL-WC # Teenus KL-Lausestaja
Käesolev teenus kasutab Linuxi käsurea utiliiti 'wc' ja tagastab etteantava tekstifaili kohta Käesolev teenus kasutab Perli skripti EstCG/rlausestaja.pl ja tagastab etteantava tekstifaili kohta
faili, milles on üks rida kujul faili, milles on igal real üks sõne ning lause algust ja lõppu tähistavad märgendid <s> ja </s>.
EstSG lähtekood on pärit repositooriumist https://github.com/EstSyntax/EstCG.
Sisendfaili näide:
```
Mitmekesisus on elu vaieldamatu omapära.
```
Väljundfaili näide:
``` ```
<ridade_arv> <sõnade_arv> <tähtede_arv> <maksimaalne_rea_pikkus> <s>
Mitmekesisus
on
elu
vaieldamatu
omapära
.
</s>
``` ```
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis) ## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
...@@ -25,30 +41,30 @@ faili, milles on üks rida kujul ...@@ -25,30 +41,30 @@ faili, milles on üks rida kujul
* Lae alla oma teenuse Dockerfile * Lae alla oma teenuse Dockerfile
* wget https://github.com/username/kl-wc/raw/master/Dockerfile * wget https://github.com/username/kl-wc/raw/master/Dockerfile
* Muuda allalaetud faili vastavalt vajadusele. Näiteks muuda #Expose port parameetrit vastavalt sellele, millisel pordil hakkab loodud teenus töötama. * Muuda allalaetud faili vastavalt vajadusele. Näiteks muuda #Expose port parameetrit vastavalt sellele, millisel pordil hakkab loodud teenus töötama.
* Loo dockeri Image fail (kl_wc - Image nimi): * Loo dockeri Image fail (kl_lausestaja - Image nimi):
``` ```
$ docker build -t kl_wc . $ docker build -t kl_lausestaja .
``` ```
* Loo teenuse seadistuste faili ja muude failide jaoks dockerivälised kaustad: * Loo teenuse seadistuste faili ja muude failide jaoks dockerivälised kaustad:
``` ```
$ cd /srv $ cd /srv
$ mkdir -p keeleliin-wc $ mkdir -p keeleliin-lausestaja
$ mkdir -p keeleliin-wc/config $ mkdir -p keeleliin-lausestaja/config
$ mkdir -p keeleliin-wc/wrapper $ mkdir -p keeleliin-lausestaja/wrapper
$ mkdir -p keeleliin-wc/wrapper/files $ mkdir -p keeleliin-lausestaja/wrapper/files
$ mkdir -p keeleliin-wc/wrapper/logs $ mkdir -p keeleliin-lausestaja/wrapper/logs
``` ```
* Käivita loodud kl_wc: * Käivita loodud kl_lausestaja:
``` ```
$ docker run --name kl_wc -d --link kl_redis:redis -p 3006:3006 -v /srv/keeleliin-wc/config:/config -v /srv/keeleliin-wc/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-wc/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_wc $ docker run --name kl_lausestaja -d --link kl_redis:redis -p 3010:3010 -v /srv/keeleliin-lausestaja/config:/config -v /srv/keeleliin-lausestaja/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-lausestaja/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_lausestaja
``` ```
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /srv/keeleliin-wc/config/config.js. Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker run -p PORT:PORT oleksid sama väärtusega. * Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /srv/keeleliin-lausestaja/config/config.js. Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker run -p PORT:PORT oleksid sama väärtusega.
* Soovi korral saab konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha: * Soovi korral saab konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
``` ```
$ docker exec -it kl_wc bash $ docker exec -it kl_lausestaja bash
``` ```
* Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q * Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q
* Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust: * Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust:
``` ```
$ docker exec kl_wc /wrapper/docker_update.sh $ docker exec kl_lausestaja /wrapper/docker_update.sh
``` ```
cat $1 | wc -m -l -w -L #!/bin/sh
RADA=/wrapper/EstCG
RADAMRF=/wrapper/vabamorf/apps/cmdline/project/unix
RADADCT=/wrapper/vabamorf/dct/binary/
cat $1 | $RADA/rlausestaja.pl
...@@ -67,10 +67,10 @@ config.fs = { ...@@ -67,10 +67,10 @@ config.fs = {
*/ */
config.wrapper = { //teenuse seadistus config.wrapper = { //teenuse seadistus
id: 'kl_wc', // Unikaalne lühinimi id: 'kl_lausestaja', // Unikaalne lühinimi
title: 'Word Count utiliit', //Avalik nimi title: 'Lausestamise utiliit', //Avalik nimi
description: 'Koostab etteantud tekstile vastava statistika', //Kirjeldus description: 'Koostab etteantud tekstile vastava lauseteks jagatud teksti', //Kirjeldus
port: 3006, //port port: 3010, //port
class: 'simpleLocalCommand', //wrapperi failinimi wrapper kaustast, mida utiliidi käivitamiseks kasutatakse class: 'simpleLocalCommand', //wrapperi failinimi wrapper kaustast, mida utiliidi käivitamiseks kasutatakse
command: { commandTemplate: './command.sh [data]' }, // utiliidi käsurea käsk command: { commandTemplate: './command.sh [data]' }, // utiliidi käsurea käsk
requestConf: { //Päringu seadistus requestConf: { //Päringu seadistus
...@@ -104,7 +104,7 @@ config.wrapper = { //teenuse seadistus ...@@ -104,7 +104,7 @@ config.wrapper = { //teenuse seadistus
}, },
outputTypes: [ //teenuse väljundressursside kirjeldused outputTypes: [ //teenuse väljundressursside kirjeldused
{ {
type: 'text', //ressursi tüüp type: 'lau_a', //ressursi tüüp
key: 'output' //väljundressursi võti key: 'output' //väljundressursi võti
} }
], ],
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment