Commit f34d0281 authored by priit's avatar priit
Browse files

Pordid valutumaks juhendi kasutamiseks

parent e3c3aa26
......@@ -22,7 +22,7 @@ npm install && \
echo "NPM is installed 7"
#Expose port
EXPOSE 3000
EXPOSE 3003
VOLUME ["/config"]
......
......@@ -70,7 +70,7 @@ config.wrapper = { //teenuse seadistus
id: 'concat', // Unikaalne lühinimi
title: 'Lihtne konjateneerija', //Avalik nimi
description: 'Konkateneerib etteantud failid üheks suureks failiks', //Kirjeldus
port: 3000, //port
port: 3003, //port
class: 'simpleLocalCommand', //wrapperi failinimi wrapper kaustast, mida utiliidi käivitamiseks kasutatakse
command: 'cat [data]', // utiliidi käsurea käsk
requestConf: { //Päringu seadistus
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment