Commit 901f1d14 authored by Indrek Jentson's avatar Indrek Jentson

Parandus näidiskonfiguratsioonis; lubatud logi täiendamine

parent 6c219d21
...@@ -70,21 +70,21 @@ config.wrapper = { //teenuse seadistus ...@@ -70,21 +70,21 @@ config.wrapper = { //teenuse seadistus
id: 'concat', // Unikaalne lühinimi id: 'concat', // Unikaalne lühinimi
title: 'Lihtne konjateneerija', //Avalik nimi title: 'Lihtne konjateneerija', //Avalik nimi
description: 'Konkateneerib etteantud failid üheks suureks failiks', //Kirjeldus description: 'Konkateneerib etteantud failid üheks suureks failiks', //Kirjeldus
port: 3003, //port port: 3002, // port
class: 'simpleLocalCommand', //wrapperi failinimi wrapper kaustast, mida utiliidi käivitamiseks kasutatakse class: 'simpleLocalCommand', // wrapperi failinimi wrapper kaustast, mida utiliidi käivitamiseks kasutatakse
command: 'cat [data]', // utiliidi käsurea käsk command: { commandTemplate: 'cat [data]' }, // utiliidi käsurea käsk
requestConf: { //Päringu seadistus requestConf: { // Päringu seadistus
requestBodyParamsMappings: { //Päringu post parameetrid requestBodyParamsMappings: { // Päringu post parameetrid
isAsync: { //parameeter isAsync isAsync: { //parameeter isAsync
type: config.paramTypes.SELECT, //Tüüp. Võimalikud väärtused: config.paramTypes.SELECT ja config.paramTypes.TEXT type: config.paramTypes.SELECT, //Tüüp. Võimalikud väärtused: config.paramTypes.SELECT ja config.paramTypes.TEXT
options: ['0', '1'], //Võimalikud sobivad väärtused options: ['0', '1'], // Võimalikud sobivad väärtused
value: '1', //Soovituslik vaikeväärtus value: '1', // Soovituslik vaikeväärtus
filter: function (value) { //parameerile rakendatav filter. Antud juhul viiaks väärtus boolean kujule filter: function (value) { // parameerile rakendatav filter. Antud juhul viiaks väärtus boolean kujule
return value == 1; return value == 1;
}, },
required: true, //kas mittetühi väärtus on nõutud required: true, // kas mittetühi väärtus on nõutud
allowEmpty: false, //kas parameeter peab olema saadetud allowEmpty: false, // kas parameeter peab olema saadetud
validator: function (value, request) { //filtreeritud väärtuse valideerimine validator: function (value, request) { // filtreeritud väärtuse valideerimine
if( typeof value != 'boolean' ){ if( typeof value != 'boolean' ){
request.setMessage('isAsync', 'Peab olema boolean'); request.setMessage('isAsync', 'Peab olema boolean');
return false; return false;
...@@ -93,22 +93,22 @@ config.wrapper = { //teenuse seadistus ...@@ -93,22 +93,22 @@ config.wrapper = { //teenuse seadistus
} }
} }
}, },
requestFiles: { //Päringuga saadetavad failid requestFiles: { // Päringuga saadetavad failid
content: { //Faili võti content: { // Faili võti
type: 'text', //Ressursi tüübi võti type: 'text', // Ressursi tüübi võti
sizeLimit: 0, //Suuruse piirang sizeLimit: 0, // Suuruse piirang
sizeUnit: 'byte',//Suuruse piirangu ühik sizeUnit: 'byte',// Suuruse piirangu ühik
isList: true //Kas tegemist võib olla ka failide listuga isList: true // Kas tegemist võib olla ka failide listuga
} }
} }
}, },
outputTypes: [ //teenuse väljundressursside kirjldused outputTypes: [ //teenuse väljundressursside kirjldused
{ {
type: 'text', //ressursi tüüp type: 'text', // ressursi tüüp
key: 'output' //väljundressursi võti key: 'output' // väljundressursi võti
} }
], ],
sessionMaxLifetime: 600 // sessiooni maksimaalne kestvus sessionMaxLifetime: 600 // sessiooni maksimaalne kestvus
}; };
module.exports = config; module.exports = config;
\ No newline at end of file
...@@ -15,7 +15,7 @@ if [ ! -f ./config.js ]; then ...@@ -15,7 +15,7 @@ if [ ! -f ./config.js ]; then
cp -R -u -p ./config_dist.js ./config.js cp -R -u -p ./config_dist.js ./config.js
fi fi
forever start -l /wrapper/logs/forever.log ./app.js forever start -l -a /wrapper/logs/forever.log ./app.js
forever list forever list
tail -f /wrapper/logs/forever.log tail -f /wrapper/logs/forever.log
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment